Публічне акціонерне товариство "Вторес"НАВИГАЦИЯ
 
 

Установчi документи
Положення
Протоколи зборiв
Результати перевiрок
Повідомлення про збори
Розкриття информацiї
Акцiонерний капiтал

СЧЕТЧИКИ


Спростування особливої інформації

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "ВТОРЕС"

2. Код за ЄДРПОУ

01882568

3. Місцезнаходження

04073, м. Київ, вул. Марка Вовчка, 16Б

4. Міжміський код, телефон та факс

(044) 463-98-48 463-98-48

5. Електронна поштова адреса

vtores@emitent.org.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

http://vtores.emitent.org.ua/

7. Вид особливої інформації

Зміна складу посадових осіб емітента

   

II. Текст повідомлення

В Бюлетені «Цінні папери України» №165 (3962) від 04.09.2014 р. опубліковано повідомлення про виникнення особливої інформації про зміну складу посадових осіб емітента. У зв’язку з внесенням Наглядовою радою ПАТ «ВТОРЕС» змін до Протоколу №2 від 01.09.2014 р. Протоколом №1 від 29.01.2014 р. опублікована інформація про обрання Генерального директора безстроково є недостовірною і потребує виправлення – Генерального директора обрано на термін 3 роки.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

 

 

 

Ладюков Валентин Iгорович

Генеральний директор

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище керівника)

   

М.П.

 

29.01.2015

(дата)

 Создание сайта и Разработка сайта киев
Разработка сайтов,  Создание сайта,  Киев, Дизайн студия Полюс Альфа