Публічне акціонерне товариство "Вторес"НАВИГАЦИЯ
 
 

Установчi документи
Положення
Протоколи зборiв
Результати перевiрок
Повідомлення про збори
Розкриття информацiї
Акцiонерний капiтал

СЧЕТЧИКИ


Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "ВТОРЕС"

2. Код за ЄДРПОУ

01882568

3. Місцезнаходження

04073, м. Київ, вул. Марка Вовчка, 16Б

4. Міжміський код, телефон та факс

(044) 463-98-48 463-98-48

5. Електронна поштова адреса

vtores@emitent.org.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

http://vtores.emitent.org.ua/

7. Вид особливої інформації

Зміна складу посадових осіб емітента

   

II. Текст повідомлення

Наглядовою радою ПАТ "ВТОРЕС" 01.09.2014 р. прийнято рiшення про обрання Генеральним директором Ладюкова Валентина Iгоровича з 01.09.2014 р. Змiни в персональному складi виконавчого органу викликанi виробничою необхiднiстю. Частка Ладюкова Валентина Iгоровича в статутному капiталi складає 83.3367%. Не судимий. Обраний на термiн 3 роки. За останнi 5 рокiв iнших посад не обiймав.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

 

 

 

Ладюков Валентин Iгорович

Генеральний директор

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище керівника)

   

М.П.

 

29.01.2015

(дата)

 Создание сайта и Разработка сайта киев
Разработка сайтов,  Создание сайта,  Киев, Дизайн студия Полюс Альфа