Публічне акціонерне товариство "Вторес"НАВИГАЦИЯ
 
 

Установчi документи
Положення
Протоколи зборiв
Результати перевiрок
Повідомлення про збори
Розкриття информацiї
Акцiонерний капiтал

СЧЕТЧИКИ


27.03.2015

 

Повне найменування товариства:

Публічне акціонерне товариство «ВТОРЕС»

Місцезнаходження товариства згідно його статуту:

вул. Марка Вовчка, 16Б, м. Київ, 04073.

 

Шановні акціонери!

Публічне акціонерне товариство «ВТОРЕС» повідомляє Вас, що 29 квітня 2015 року о 12.00 годині за адресою: Україна, м. Київ, вул. Марка Вовчка, 16Б, зал засідань ПАТ «ВТОРЕС» відбудуться річні загальні збори акціонерів ПАТ «ВТОРЕС».

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних зборах відбудеться 29 квітня 2015 року з 11.00 год. до 11.45 год. за адресою: Україна, м. Київ, вул. вул. Марка Вовчка, 16Б, зал засідань ПАТ «ВТОРЕС».

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах, складеному за 3 (три) робочих дні до дня проведення річних загальних зборів акціонерів, станом на 24.00 год., 23.04.2015 року.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на річних загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний річних загальних зборів акціонерів):

1.                затвердження Протоколу Реєстраційної комісії;

2.                обрання лічильної комісії

3.                обрання Голови та Секретаря загальних зборів

4.                затвердження регламенту загальних зборів;

5.                затвердження Порядку денного Загальних зборів;

6.                розгляд звіту Генерального директора ПАТ «ВТОРЕС» про роботу за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду;

7.                затвердження річного звіту  ПАТ «ВТОРЕС» за 2014 рік, в тому числі фінансової звітності товариства за 2014 рік;

8.                звіт Наглядової ради ПАТ «ВТОРЕС» про її діяльність у 2014 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту;

9.                звіт Ревізора ПАТ «ВТОРЕС» про перевірку фінансово-господарської діяльності ПАТ «ВТОРЕС» за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту;

10.             звіт зовнішнього аудитора про перевірку річної фінансової звітності ПАТ «ВТОРЕС» за 2014 рік та затвердження висновку зовнішнього аудитора;

11.             затвердження Положення «Про розкриття інформації акціонерам Публічного акціонерного товариства «ВТОРЕС»;

12.             внесення змін до Статуту ПАТ «ВТОРЕС».

13.             прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Ревізора ПАТ «ВТОРЕС»;

14.             обрання Ревізійної комісії ПАТ «ВТОРЕС»;

15.             розподіл прибутку і збитків ПАТ «ВТОРЕС» за 2014 рік;

16.             попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством впродовж 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення.

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 28 квітня 2015 року (включно) з понеділка по п’ятницю, з 10.00 год. до 12.00 год. за адресою: Україна, м. Київ, вул. Марка Вовчка, 16Б (кімната №2). Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами зборів Генеральний директор Ладюков Валентин Ігорович або уповноважена ним інша особа.

29 квітня 2015 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у річних загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)*

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

1064.5

1558.4

Основні засоби

457.3

1208.5

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

312.7

95.5

Сумарна дебіторська заборгованість

285.3

139.1

Грошові кошти та їх еквіваленти

2.0

98.7

Нерозподілений прибуток

-2205.0

-1530.8

Власний капітал

-432,1

242,3

Статутний капітал

250.7

250.7

Довгострокові зобов'язання

-

-

Поточні зобов'язання

217.3

79.5

Чистий прибуток (збиток)

1.9

-136.2

Середньорічна кількість акцій (шт.)

1002957

1002957

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

21

17

 

Генеральний директор                                                                                                                                 В. Ладюков

 

09.04.2015 р.

 

Документи, з якими акціонери мають право ознайомитися для прийняття рішень з питань порядку денного:

 1.  Фінансова звітність
 2.  Проекти рішень з питань порядку денного
 3.  Звіт Генерального директора про діяльність за 2014 р.
 4.  Звіт Наглядової ради про діяльність за 2014 р.
 5.  Звіт Ревізора ПАТ «ВТОРЕС» про перевірку фінансово-господарської діяльності ПАТ «ВТОРЕС» за 2014 рік
 6.  звіт зовнішнього аудитора про перевірку річної фінансової звітності ПАТ «ВТОРЕС» за 2014 рік
 7.  Положення «Про розкриття інформації акціонерам Публічного акціонерного товариства «ВТОРЕС»
 8.  проект внесення змін до Статуту ПАТ «ВТОРЕС»
 9. інформація про кандидатів, які обираються у Ревізійну комісію


Создание сайта и Разработка сайта киев
Разработка сайтов, Создание сайта, Киев, Дизайн студия Полюс Альфа