Публічне акціонерне товариство "Вторес"НАВИГАЦИЯ
 
 

Установчi документи
Положення
Протоколи зборiв
Результати перевiрок
Повідомлення про збори
Розкриття информацiї
Акцiонерний капiтал

СЧЕТЧИКИ


29.04.2015 р.

 

 

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "ВТОРЕС"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 04073 м. Київ вул. Марка Вовчка, 16Б
4. Код за ЄДРПОУ 01882568
5. Міжміський код та телефон, факс (044)4639833 (044)4639833
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 29.04.2015
  (дата)
2. Повідомлення    
опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці vtores.emitent.org.ua в мережі Інтернет 29.04.2015
  (адреса сторінки)   (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
29.04.2015 припинено повноваження Ревiзор Черненко Ольга Петрiвна   1.3157
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "ВТОРЕС" 29.04.2015 р. прийнято рiшення про припинення повноважень Ревiзора Товариства - Черненко Ольги Петрiвни. Повноваження ревiзора були припиненi у зв'язку з формуванням Ревiзiйної комiсiї товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Ревiзор Публiчного акцiонерного товариства "ВТОРЕС" з 2011 року.
Особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
29.04.2015 обрано член Ревiзiйної комiсiї Шама Дмитро Сергiйович   0
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ВТОРЕС" 29.04.2015 р. прийнято рiшення про обрання до складу Ревiзiйної комiсiї товариства Шаму Дмитра Сергiйовича. Ревiзiйна комiсiя формується вперше. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обрано на строк 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв - начальник дiльницi ПАТ "ВТОРЕС" з 2014 р., iнших посад не обiймав.
Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
29.04.2015 обрано член Ревiзiйної комiсiї Яценко Сергiй Андрiйович   0
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ВТОРЕС" 29.04.2015 р. прийнято рiшення про обрання до складу Ревiзiйної комiсiї товариства Яценка Сергiя Андрiйовича. Ревiзiйна комiсiя формується вперше. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обрано на строк 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв - приймальник побутових вiдходiв, ПАТ "ВТОРЕС".
Згоди на розкриття паспортних данних не надано.
29.04.2015 обрано Голова Ревiзiйної комiсiї Ярова Маргарита Олександрiвна   0
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ВТОРЕС" 29.04.2015 р. прийнято рiшення про обрання до складу Ревiзiйної комiсiї товариства Ярову Маргариту Олександрiвну. Ревiзiйною комiсiєю ПАТ "ВТОРЕС" 29.04.2015 р. прийнято рiшення про обрання головою Ревiзiйної комiсiї Ярову Маргариту Олександрiвну. Ревiзiйна комiсiя формується вперше. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обрано на строк 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: до 2012 р. - декретна вiдпустка, з 2012 р. ТОВ "Пластiк Джем", головний бухгалтер.
Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

 Создание сайта и Разработка сайта киев
Разработка сайтов,  Создание сайта,  Киев, Дизайн студия Полюс Альфа