Публічне акціонерне товариство "Вторес"НАВИГАЦИЯ
 
 

Установчi документи
Положення
Протоколи зборiв
Результати перевiрок
Повідомлення про збори
Розкриття информацiї
Акцiонерний капiтал

СЧЕТЧИКИ


Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВТОРЕС»

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

04073, м. Київ, Марка Вовчка, буд. 16-Б

4. Код за ЄДРПОУ

01882568

5. Міжміський код та телефон, факс

+380(44)463-98-48 +380(44)463-98-48

6. Електронна поштова адреса

vtores@emitent.org.ua

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

21.08.2014

 

(дата)

2. Повідомлення

160(1913) Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР"

26.08.2014

опубліковано у

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

http://vtores.emitent.org.ua/

в мережі Інтернет

21.08.2014

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

20.08.2014

припинено повноваження

Голова Наглядової ради

Яценко Сергiй Андрiйович

СН 268436
20.08.1996 Мiнський РУГУ МВС України в м. Києвi

0.0002

Зміст інформації:

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ВТОРЕС», якi вiдбулись 20.08.2014 року, прийнято рiшення про припинення повноважень з 20.08.2014 р. голови Наглядової ради ПАТ «ВТОРЕС» Яценко Сергiя Андрiйовича. Повноваження особи припинено у зв’язку з прийняттям рiшення на Зборах. Яценко Сергiй Андрiйович володiє 2 шт. простих iменних акцiй Товариства. Яценко Сергiй Андрiйович перебував на посадi голови Наглядової ради з 30 квiтня 2014 року. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi виробничою необхiднiстю. До кримiнальної вiдповiдальностi не притягувався. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має.

20.08.2014

припинено повноваження

Член Наглядової ради

Гордiєнко Свiтлана Анатолiївна

МЕ 118976
27.06.2002 Днiпровський РУ ГУ МВС України у м.Києвi

0.0002

Зміст інформації:

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ«ВТОРЕС», якi вiдбулись 20.08.2014 року, прийнято рiшення про припинення повноважень з 20.08.2014 р. члена Наглядової ради ПАТ«ВТОРЕС» Гордiєнко Свiтлани Анатолiївни. Повноваження особи припинено у зв’язку з прийняттям рiшення на Зборах. Гордiєнко Свiтлана Анатолiївна володiє 2 шт. простих iменних акцiй Товариства. Гордiєнко Свiтлана Анатолiївна перебувала на посадi члена Наглядової ради з 30 квiтня 2014 року. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi виробничою необхiднiстю. До кримiнальної вiдповiдальностi не притягувалась. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має.

20.08.2014

припинено повноваження

Член Наглядової ради

Олiйник Володимир Iванович

СН 124098
04.01.1996 Ватутинський РУГУ МВС України в м. Києвi

0.00

Зміст інформації:

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ«ВТОРЕС», якi вiдбулись 20.08.2014 року, прийнято рiшення про припинення повноважень з 20.08.2014 р. члена Наглядової ради ПАТ«ВТОРЕС» Олiйник Володимира Iвановича. Повноваження особи припинено у зв’язку з прийняттям рiшення на Зборах. Олiйник Володимир Iванович не володiє простими iменними акцiями Товариства. Олiйник Володимир Iванович перебував на посадi члена Наглядової ради з 30 квiтня 2014 року. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi виробничою необхiднiстю. До кримiнальної вiдповiдальностi не притягувався. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має.

20.08.2014

обрано

Член Наглядової ради

Ладюков Iгор Валентинович

МЕ 947181
15.07.2009 Печерський РУГУ МВС України в м. Києвi

0.0003

Зміст інформації:

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ«ВТОРЕС», якi вiдбулись 20.08.2014 року, прийнято рiшення обрати з 20.08.2014 р. на посаду члена Наглядової ради ПАТ «ВТОРЕС» Ладюкова Iгоря Валентиновича. Особу обрано у зв'язку iз вiдкликанням попереднього складу Наглядової ради. Особу обрано строком на 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: приватний пiдприємець. До кримiнальної вiдповiдальностi не притягувався. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має. Володiє 3 штуками простих iменних акцiй Товариства, що складає 0.0003 % вiд їх загальної кiлькостi. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi виробничою необхiднiстю.

20.08.2014

обрано

Член Наглядової ради

Ладюкова Антонiна Леонiдiвна

СН 234238
01.08.1996 Печерський РУГУ МВС України в м. Києвi

0.0002

Зміст інформації:

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ«ВТОРЕС», якi вiдбулись 20.08.2014 року, прийнято рiшення обрати з 20.08.2014 р. на посаду члена Наглядової ради ПАТ «ВТОРЕС» Ладюкову Антонiну Леонiдiвну. Особу обрано у зв'язку iз вiдкликанням попереднього складу Наглядової ради. Особу обрано строком на 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п`яти рокiв: приватний пiдприємець. До кримiнальної вiдповiдальностi не притягувалась. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має. Володiє 2 штуками простих iменних акцiй Товариства, що складає 0,0002 % вiд їх загальної кiлькостi. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi виробничою необхiднiстю.

20.08.2014

обрано

Член Наглядової ради

Ладюков Євгенiй Iгоревич

СО 578405
24.04.2001 Подiльський РУГУ МВС України в м. Києвi

0.0003

Зміст інформації:

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ«ВТОРЕС», якi вiдбулись 20.08.2014 року, прийнято рiшення обрати з 20.08.2014 р. на посаду члена Наглядової ради ПАТ «ВТОРЕС» Ладюкова Євгена Iгоревича. Особу обрано у зв'язку iз вiдкликанням попереднього складу Наглядової ради. Особу обрано строком на 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п`яти рокiв: приватний пiдприємець. До кримiнальної вiдповiдальностi не притягувався. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має. Володiє 3 штуками простих iменних акцiй Товариства, що складає 0,0003 % вiд їх загальної кiлькостi. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi виробничою необхiднiстю.

 Создание сайта и Разработка сайта киев
Разработка сайтов,  Создание сайта,  Киев, Дизайн студия Полюс Альфа