Публічне акціонерне товариство "Вторес"НАВИГАЦИЯ
 
 

Установчi документи
Положення
Протоколи зборiв
Результати перевiрок
Повідомлення про збори
Розкриття информацiї
Акцiонерний капiтал

СЧЕТЧИКИ


29.03.2016

До уваги акціонерів

Публічного акціонерного товариства «ВТОРЕС»

(код за ЄДРПОУ 01882568)

 

Публічне акціонерне товариство «ВТОРЕС (надалі – Товариство), що знаходиться за адресою: 04073, м. Київ, вул. Марка Вовчка, 16Б, повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 29.04.2016 року о 15:00 годині за адресою: м. Київ, вул. Марка Вовчка, 16Б, актовий зал.

 

Порядок денний:

1) затвердження протоколу Реєстраційної комісії;

2) обрання Лічильної комісії;

3) Обрання Голови та Секретаря загальних зборів;

4) затвердження Регламенту загальних зборів;

5) затвердження порядку денного загальних зборів;

6) Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2015 рік;

7) затвердження річної фінансової звітності за 2015 рік;

8) звіт Наглядової ради за 2015 рік;

9) звіт Ревізійної комісії за 2015 рік;

10) звіт зовнішнього аудитора про перевірку річної фінансової звітності ПАТ «ВТОРЕС» за 2015 рік та затвердження висновку зовнішнього аудитора;

11) Надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних зборах буде проводитись 29.04.2016 року з 14:00 до 14:55 години за місцем проведення річних загальних зборів акціонерів.

Для реєстрації та участі у загальних зборах учасникам загальних зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів - додатково документ, що посвідчує право їх участі та голосування на загальних зборах акціонерів, оформлений згідно з вимогами чинного законодавства.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах, складається станом на 24 годину 25.04.2016 р.

Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, до дня проведення загальних зборів (29.04.2016 року) – за адресою: м. Київ, вул. Марка Вовчка, 16Б, каб. №1, у робочі дні з 14:00 до 16:00 години; а в день проведення загальних зборів – також за місцем їх проведення.

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, – Солотва Назарій Богданович.

Довідки за телефоном 044 468 8444

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)*

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

996

1064.5

Основні засоби

380

457.3

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

320

312.7

Сумарна дебіторська заборгованість

275

285.3

Грошові кошти та їх еквіваленти

21

2.0

Нерозподілений прибуток

163.0

-2205.0

Власний капітал

414

-432.1

Статутний капітал

250.7

250.7

Довгострокові зобов'язання

-

-

Поточні зобов'язання

582

217.3

Чистий прибуток (збиток)

5

1.9

Середньорічна кількість акцій (шт.)

1002957

1002957

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

24

21

 

Генеральний директор В.І. ЛадюковСоздание сайта и Разработка сайта киев
Разработка сайтов,  Создание сайта,  Киев, Дизайн студия Полюс Альфа