Публічне акціонерне товариство "Вторес"НАВИГАЦИЯ
 
 

Установчi документи
Положення
Протоколи зборiв
Результати перевiрок
Повідомлення про збори
Розкриття информацiї
Акцiонерний капiтал

СЧЕТЧИКИ


10.05.2016

ПРОТОКОЛ

річних загальних зборів акціонерів

Публічного акціонерного товариства "ВТОРЕС"

(код за ЄДРПОУ 01882568, далі – Товариство)

 

м. Київ

29.04.2016

 

Дата проведення загальних зборів

29.04.2016

Місце проведення загальних зборів

м. Київ, вул. Марка Вовчка, 16Б, актовий зал

Час початку реєстрації учасників

14:00

Час закінчення реєстрації учасників

14:55

Час відкриття зборів

15:00

 

 

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24:00 25.04.2016 року, становить 160 (сто шістдесят) осіб, яким належить 885 343 (вісімсот вісімдесят п'ять тисяч триста сорок три) штук простих іменних акцій, що враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

 

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

 

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 7 (сім) осіб, яким належить 860 386 (вісімсот шістдесят тисяч триста вісімдесят шість) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 97,18109% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

 

Згідно зі статтею 41 Закону України "Про акціонерні товариства" річні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

 

Голова загальних зборів - Ладюков Валентин Ігорович.

Секретар загальних зборів - Ладюков Євгеній Ігорович.

 

Склад лічильної комісії: Голова комісії - Солотва Назарій Богданович; Члени комісії - Гордієнко Світлана Анатоліївна, Гнатюк Олександр Дмитрович.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Затвердження протоколу Реєстраційної комісії.

2. Обрання Лічильної комісії.

3. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів.

4. Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.

5. Затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів.

6. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2015 рік.

7. Затвердження річної фінансової звітності за 2015 рік.

8. Звіт Наглядової ради за 2015 рік.

9. Звіт Ревізійної комісії за 2015 рік.

10. Звіт зовнішнього аудитора про перевірку річної фінансової звітності ПАТ «ВТОРЕС» за 2015 рік та затвердження висновку зовнішнього аудитора.

11. Надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

 

Голосування з усіх питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

 

Рішення з усіх питань порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих іменних акцій.

 

1. З 1-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Затвердження протоколу Реєстраційної комісії)

 

Слухали:Ладюкова Валентина Ігоровича, який запропонував затвердити протокол Реєстраційної комісії.

 

Проект рішення:

Затвердити протокол Реєстраційної комісії.

 

Підсумки голосування:

 

"ЗА" - 844 336 голосів, що становить 98,13456% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 16 050 голосів, що становить 1,86544% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

 

Рішення прийнято.

 

 

2. З 2-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Обрання Лічильної комісії)

 

Слухали:Ладюкова Валентина Ігоровича, який запропонував обрати лічильну комісію у складі Солотви Назарія Богдановича, Гнатюка Олександра Дмитровича, Гордієнко Світлани Анатоліївни.

 

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію у складі Солотви Назарія Богдановича, Гнатюка Олександра Дмитровича, Гордієнко Світлани Анатоліївни.

 

Підсумки голосування:

 

"ЗА" - 844 336 голосів, що становить 98,13456% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 16 050 голосів, що становить 1,86544% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

 

Рішення прийнято.

 

 

3. З 3-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів)

 

Слухали:Ладюкова Валентина Ігоровича, який запропонував обрати Головою Загальних зборів акціонерів Ладюкова Валентина Ігоровича, Секретарем Загальних зборів акціонерів Ладюкова Євгенія Ігоровича.

 

Проект рішення:

Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Ладюкова Валентина Ігоровича, Секретарем Загальних зборів акціонерів Ладюкова Євгенія Ігоровича.

 

Підсумки голосування:

 

"ЗА" - 844 336 голосів, що становить 98,13456% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 16 050 голосів, що становить 1,86544% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

 

Рішення прийнято.

 

 

4. З 4-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів)

 

Слухали:Ладюкова Валентина Ігоровича, який запропонував затвердити Регламент Загальних зборів: 1) голосування з усіх питань порядку денного іменними бюлетенями для голосування, затвердженої Наглядовою радою форми; 2) основна доповідь - 3 хвилини; 3) час на запитання до доповідача - 1 хвилина; 4) запитання ставляться коротко та чітко, виключно після доповіді, з теми доповіді та питання порядку денного щодо якого здійснювалась доповіді; 5) відповідь на запитання - 2 хвилини; 6) слово доповідачам та акціонерам для поставлення питань надається Головою загальних зборів акціонерів.

 

Проект рішення:

Затвердити Регламент Загальних зборів: 1) голосування з усіх питань порядку денного іменним бюлетенем для голосування, затвердженої Наглядовою радою форми; 2) основна доповідь - 3 хвилини; 3) час на запитання до доповідача - 1 хвилина; 4) запитання ставляться коротко та чітко, виключно після доповіді, з теми доповіді та питання порядку денного щодо якого здійснювалась доповіді; 5) відповідь на запитання - 2 хвилини; 6) слово доповідачам та акціонерам для поставлення питань надається Головою загальних зборів акціонерів.

 

Підсумки голосування:

 

"ЗА" - 844 336 голосів, що становить 98,13456% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 16 050 голосів, що становить 1,86544% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

 

Рішення прийнято.

 

 

5. З 5-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів)

 

Слухали:Ладюкова Валентина Ігоровича, який запропонував затвердити порядок денний річних загальних зборів акціонерів: 1) затвердження протоколу Реєстраційної комісії; 2) обрання Лічильної комісії; 3) Обрання Голови та Секретаря загальних зборів; 4) затвердження Регламенту загальних зборів; 5) затвердження порядку денного загальних зборів; 6) Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2015 рік; 7) затвердження річної фінансової звітності за 2015 рік; 8) звіт Наглядової ради за 2015 рік; 9) звіт Ревізійної комісії за 2015 рік; 9) звіт зовнішнього аудитора про перевірку річної фінансової звітності ПАТ «ВТОРЕС» за 2015 рік та затвердження висновку зовнішнього аудитора; 10) Надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

 

Проект рішення:

Затвердити порядок денний Загальних зборів товариства: 1) затвердження протоколу Реєстраційної комісії; 2) обрання Лічильної комісії; 3) Обрання Голови та Секретаря загальних зборів; 4) затвердження Регламенту загальних зборів; 5) затвердження порядку денного загальних зборів; 6) Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2015 рік; 7) затвердження річної фінансової звітності за 2015 рік; 8) звіт Наглядової ради за 2015 рік; 9) звіт Ревізійної комісії за 2015 рік; 10) звіт зовнішнього аудитора про перевірку річної фінансової звітності ПАТ «ВТОРЕС» за 2015 рік та затвердження висновку зовнішнього аудитора; 11) Надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

 

Підсумки голосування:

 

"ЗА" - 844 336 голосів, що становить 98,13456% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 16 050 голосів, що становить 1,86544% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

 

Рішення прийнято.

 

 

6. З 6-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2015 рік)

 

Слухали:Ладюкова Валентина Ігоровича, який запропонував затвердити Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2015 рік; .

 

Проект рішення:

Затвердити Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2015 рік;.

 

Підсумки голосування:

 

"ЗА" - 844 336 голосів, що становить 98,13456% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 16 050 голосів, що становить 1,86544% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

 

Рішення прийнято.

 

 

7. З 7-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Затвердження річної фінансової звітності за 2015 рік)

 

Слухали:Ладюкова Валентина Ігоровича, який запропонував затвердити річну фінансову звітність за 2015 рік, прибуток товариства спрямувати на розвиток товариства.

 

Проект рішення:

затвердити річну фінансову звітність за 2015 рік, прибуток товариства спрямувати на розвиток товариства.

 

Підсумки голосування:

 

"ЗА" - 844 336 голосів, що становить 98,13456% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 16 050 голосів, що становить 1,86544% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

 

Рішення прийнято.

 

 

8. З 8-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Звіт Наглядової ради за 2015 рік)

 

Слухали:Ладюкова Валентина Ігоровича, який запропонував затвердити звіт Наглядової ради за 2015 рік.

 

Проект рішення:

Затвердити Звіт Наглядової ради за 2015 рік.

 

Підсумки голосування:

 

"ЗА" - 844 336 голосів, що становить 98,13456% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 16 050 голосів, що становить 1,86544% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

 

Рішення прийнято.

 

 

9. З 9-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Звіт Ревізійної комісії за 2015 рік)

 

Слухали:Ладюкова Валентина Ігоровича, який запропонував затвердити Звіт Ревізійної комісії за 2015 рік.

 

Проект рішення:

Затвердити Звіт Ревізійної комісії за 2015 рік.

 

Підсумки голосування:

 

"ЗА" - 844 336 голосів, що становить 98,13456% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 16 050 голосів, що становить 1,86544% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

 

Рішення прийнято.

 

 

10. З 10-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Звіт зовнішнього аудитора про перевірку річної фінансової звітності ПАТ «ВТОРЕС» за 2015 рік та затвердження висновку зовнішнього аудитора)

 

Слухали:Ладюкова Валентина Ігоровича, який запропонував Затвердити Звіт зовнішнього аудитора про перевірку річної фінансової звітності ПАТ «ВТОРЕС» за 2015 рік.

 

Проект рішення:

Затвердити Звіт зовнішнього аудитора про перевірку річної фінансової звітності ПАТ «ВТОРЕС» за 2015 рік.

 

Підсумки голосування:

 

"ЗА" - 844 336 голосів, що становить 98,13456% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 16 050 голосів, що становить 1,86544% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

 

Рішення прийнято.

 

 

11. З 11-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів)

 

Слухали:Ладюкова Валентина Ігоровича, який запропонував попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством впродовж 1 (одного) року з дати прийняття рішення Загальними зборами акціонерів та характером яких є: придбання основних фондів, відчуження основних фондів, внесення основних фондів в статутний капітал інших юридичних осіб, отримання позик та кредитів, відчуження корпоративних прав товариства, укладення договорів поставки, виконання робіт, надання послуг. Гранична сукупна вартість правочинів становить 15000000 (п'ятнадцять мільйонів) гривень.

 

Проект рішення:

попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством впродовж 1 (одного) року з дати прийняття рішення Загальними зборами акціонерів та характером яких є: придбання основних фондів, відчуження основних фондів, внесення основних фондів в статутний капітал інших юридичних осіб, отримання позик та кредитів, відчуження корпоративних прав товариства, укладення договорів поставки, виконання робіт, надання послуг. Гранична сукупна вартість правочинів становить 15000000 (п'ятнадцять мільйонів) гривень.

 

Підсумки голосування:

 

"ЗА" - 844 336 голосів, що становить 84,18466% від загальної кількості голосів акціонерів.

"ПРОТИ" - 16 050 голосів, що становить 1,60027% від загальної кількості голосів акціонерів.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів.

 

Рішення прийнято.

 

 

Голова зборів Ладюков Валентин Ігорович оголосив, що всі питання порядку денного розглянуті, загальні збори акціонерів Товариства вважаються закритими.

 

 

 

 

Голова зборів

 

 

Ладюков В.І.

 

(підпис)

 

 

 

 

Секретар зборів

 

 

Ладюков Є.І.

 

(підпис)

 

 Создание сайта и Разработка сайта киев
Разработка сайтов,  Создание сайта,  Киев, Дизайн студия Полюс Альфа