Публічне акціонерне товариство "Вторес"НАВИГАЦИЯ
 
 

Установчi документи
Положення
Протоколи зборiв
Результати перевiрок
Повідомлення про збори
Розкриття информацiї
Акцiонерний капiтал

СЧЕТЧИКИ


Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Генеральний директор       Ладюков Валентин Iгорович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
    М.П.   03.05.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

 

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "ВТОРЕС"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 04073 Київ Марка Вовчка, 16Б
4. Код за ЄДРПОУ 01882568
5. Міжміський код та телефон, факс (044)4639833 (044)4639833
6. Електронна поштова адреса
7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 03.05.2018
  (дата)
2. Повідомлення 84 Бюлетень "Цiннi папери України" 03.05.2018
опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://vtores.emitent.org.ua в мережі Інтернет 03.05.2018
  (адреса сторінки)   (дата)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

 

№ з/п Дата прийняття рішення Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 30.04.2018 1500 682 21.99
Зміст інформації:
Загальними зборами Товариства 30.04.2018 р. вирiшено попередньо схвалити значнi правочини, якi можуть вчинятися Товариством впродовж 1 (одного) року з дати прийняття рiшення Загальними зборами акцiонерiв та характером яких є: придбання основних фондiв, вiдчуження основних фондiв, внесення основних фондiв в статутний капiтал iнших юридичних осiб, отримання позик та кредитiв, вiдчуження корпоративних прав товариства, укладення договорiв оренди, лiзингу, поставки, виконання робiт, надання послуг. Гранична сукупна вартiсть правочинiв становить 15000000 (п'ятнадцять мiльйонiв) гривень. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 682 тис., спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 21.99. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 872 777; кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 835 836; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 835 836, «проти» прийняття рiшення - 0.

 Создание сайта и Разработка сайта киев
Разработка сайтов,  Создание сайта,  Киев, Дизайн студия Полюс Альфа