Публічне акціонерне товариство "Вторес"







НАВИГАЦИЯ
 
 

Установчi документи
Положення
Протоколи зборiв
Результати перевiрок
Повідомлення про збори
Розкриття информацiї
Акцiонерний капiтал

СЧЕТЧИКИ


Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Генеральний директор       Ладюков Валентин Iгорович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
    М.П.   03.05.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "ВТОРЕС"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 04073 Київ Марка Вовчка, 16Б
4. Код за ЄДРПОУ 01882568
5. Міжміський код та телефон, факс (044)4639833 (044)4639833
6. Електронна поштова адреса
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 03.05.2018
  (дата)
2. Повідомлення 84 Бюлетень "Цiннi папери України" 03.05.2018
опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://vtores.emitent.org.ua/ в мережі Інтернет 03.05.2018
  (адреса сторінки)   (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
30.04.2018 припинено повноваження Член наглядової ради Ладюкова Антонiна Леонiдiвна   1.94086
Зміст інформації:
Загальнi збори акцiонерiв Товариства 30.04.2018 прийняли рiшення про припинення повноважень члена наглядової ради Ладюкової Антонiни Леонiдiвни у зв’язку з необхiднiстю переобрання. Судимiсть вiдсутня. З 2014-2018 – Член наглядової ради ПАТ «ВТОРЕС»

 



Создание сайта и Разработка сайта киев
Разработка сайтов,  Создание сайта,  Киев, Дизайн студия Полюс Альфа