Публічне акціонерне товариство "Вторес"НАВИГАЦИЯ
 
 

Установчi документи
Положення
Протоколи зборiв
Результати перевiрок
Повідомлення про збори
Розкриття информацiї
Акцiонерний капiтал

СЧЕТЧИКИ


ПРОТОКОЛ

річних загальних зборів акціонерів

Публічного акціонерного товариства "ВТОРЕС"

(код за ЄДРПОУ 01882568, далі – Товариство)

 

м. Київ

30.04.2018

 

Дата проведення загальних зборів

30.04.2018

Місце проведення загальних зборів

м. Київ, вул. Марка Вовчка, 16Б

Час початку реєстрації учасників

14:00

Час закінчення реєстрації учасників

14:55

Час відкриття зборів

15:00

 

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24:00 25.04.2018 року, становить 154 (сто п'ятдесят чотири) осіб, яким належить 980 377 (дев'ятсот вісімдесят тисяч триста сімдесят сім) штук простих іменних акцій, в тому числі 853 311 (вісімсот п’ятдесят три триста одинадцять) штук простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

 

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

 

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 3 (три) особи, яким належить 853 311 (вісімсот п’ятдесят три триста одинадцять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 97,748657% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 97,748657%.

 

Згідно зі статтею 41 Закону України "Про акціонерні товариства" річні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

 

Голова загальних зборів - Ладюков Валентин Ігорович.

Секретар загальних зборів - Ладюков Євгеній Ігорович.

 

Склад лічильної комісії: Голова комісії – Глухенький Сергій Олександрович; Члени комісії - Гнатюк Олександр Дмитрович, Гордієнко Світлана Анатолівна.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Затвердження протоколу Реєстраційної комісії.

2. Обрання Лічильної комісії.

3. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів.

4. Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.

5. Затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів.

6. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік.

7. Затвердження річної фінансової звітності за 2017 рік.

8. Звіт Наглядової ради за 2017 рік.

9. Звіт Ревізійної комісії за 2017 рік.

10. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за підсумками діяльності в 2017 році.

11. Звіт зовнішнього аудитора про перевірку річної фінансової звітності ПАТ «ВТОРЕС» за 2017 рік та затвердження висновку зовнішнього аудитора.

12.Припинення повноважень Голови та Членів Наглядової ради Товариства.

13. Обрання Членів Наглядової ради Товариства.

14. Припинення повноважень Генерального директора Товариства.

15. Обрання Генерального директора Товариства

16. Надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

 

Голосування з усіх питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Голосування проводиться за принципом одна проста іменна акція – один голос, крім кумулятивного голосування.

 

Рішення з питань 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 13 порядку денного приймається шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних акцій.

 

1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження протоколу Реєстраційної комісії.

 

Слухали: Ладюкова Валентина Ігоровича, який запропонував затвердити протокол Реєстраційної комісії.

 

Проект рішення:

Затвердити протокол Реєстраційної комісії.

 

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

"ЗА" - 853 311 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

 

Прийняте рішення:

Затвердити протокол Реєстраційної комісії.

 

 

2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання Лічильної комісії.

 

Слухали:Ладюкова Валентина Ігоровича, який запропонував обрати лічильну комісію у складі Глухенького Сергія Олександровича, Гнатюка Олександра Дмитровича, Гордієнко Світлани Анатолівни.

 

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію у складі Глухенького Сергія Олександровича, Гнатюка Олександра Дмитровича, Гордієнко Світлани Анатолівни.

 

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

"ЗА" - 853 311 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

 

Прийняте рішення:

Обрати лічильну комісію у складі Глухенького Сергія Олександровича, Гнатюка Олександра Дмитровича, Гордієнко Світлани Анатолівни.

 

 

3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів.

 

Слухали:Ладюкова Валентина Ігоровича, який запропонував обрати Головою Загальних зборів акціонерів Ладюкова Валентина Ігоровича, обрати секретарем Загальних зборів акціонерів Ладюкова Євгенія Ігоровича.

 

Проект рішення:

Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Ладюкова Валентина Ігоровича

Обрати секретарем Загальних зборів акціонерів Ладюкова Євгенія Ігоровича.

 

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

"ЗА" - 853 311 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

 

Прийняте рішення:

Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Ладюкова Валентина Ігоровича

Обрати секретарем Загальних зборів акціонерів Ладюкова Євгенія Ігоровича.

 

 

4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.

 

Слухали:Ладюкова Валентина Ігоровича, який запропонував затвердити регламент загальних зборів.

 

Проект рішення:

Затвердити Регламент Загальних зборів: 1) основна доповідь - до 5 хвилин; 2) голосування з усіх питань порядку денного іменними бюлетнями для голосування, затвердженої Наглядовою радою форми.

 

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

"ЗА" - 853 311 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

 

Прийняте рішення:

Затвердити Регламент Загальних зборів: 1) основна доповідь - до 5 хвилин; 2) голосування з усіх питань порядку денного іменними бюлетнями для голосування, затвердженої Наглядовою радою форми.

 

 

5. З ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів.

 

Слухали: Ладюкова Валентина Ігоровича, який запропонував затвердити порядок денний загальних зборів.

 

Проект рішення:

Затвердити порядок денний Загальних зборів товариства:

1. Затвердження протоколу Реєстраційної комісії.

2. Обрання Лічильної комісії.

3. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів.

4. Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.

5. Затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів.

6. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік.

7. Затвердження річної фінансової звітності за 2017 рік.

8. Звіт Наглядової ради за 2017 рік.

9. Звіт Ревізійної комісії за 2017 рік.

10. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за підсумками діяльності в 2017 році.

11. Звіт зовнішнього аудитора про перевірку річної фінансової звітності ПАТ «ВТОРЕС» за 2017 рік та затвердження висновку зовнішнього аудитора.

12.Припинення повноважень Голови та Членів Наглядової ради Товариства.

13. Обрання Членів Наглядової ради Товариства.

14. Припинення повноважень Генерального директора Товариства.

15. Обрання Генерального директора Товариства

16. Надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

 

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

"ЗА" - 853 311 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

 

Прийняте рішення:

Затвердити порядок денний Загальних зборів товариства:

1. Затвердження протоколу Реєстраційної комісії.

2. Обрання Лічильної комісії.

3. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів.

4. Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.

5. Затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів.

6. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік.

7. Затвердження річної фінансової звітності за 2017 рік.

8. Звіт Наглядової ради за 2017 рік.

9. Звіт Ревізійної комісії за 2017 рік.

10. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за підсумками діяльності в 2017 році.

11. Звіт зовнішнього аудитора про перевірку річної фінансової звітності ПАТ «ВТОРЕС» за 2017 рік та затвердження висновку зовнішнього аудитора.

12.Припинення повноважень Голови та Членів Наглядової ради Товариства.

13. Обрання Членів Наглядової ради Товариства.

14. Припинення повноважень Генерального директора Товариства.

15. Обрання Генерального директора Товариства

16. Надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

 

6. З ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік.

 

Слухали: Ладюкова Валентина Ігоровича, який представив Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік та просив його затвердити.

 

Проект рішення:

Затвердити Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік;.

 

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

"ЗА" - 853 311 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

 

Прийняте рішення:

Затвердити Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік;.

 

7. З ПИТАННЯ 7-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річної фінансової звітності за 2017 рік.

 

Слухали: Ладюкова Валентина Ігоровича, який запропонував затвердити річну фінансову звітність за 2017 рік.

 

Проект рішення:

Затвердити річну фінансову звітність за 2017 рік.

 

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

"ЗА" - 853 311 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

 

Прийняте рішення:

Затвердити річну фінансову звітність за 2017 рік.

 

8. З ПИТАННЯ 8-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Наглядової ради за 2017 рік.

 

Слухали: Члена Наглядової ради Ладюкова Євгенія Ігоровича, який представив звіт Наглядової ради та просив його затвердити.

 

Проект рішення:

Затвердити Звіт Наглядової ради за 2017 рік.

 

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

"ЗА" - 853 311 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

 

Прийняте рішення:

Затвердити Звіт Наглядової ради за 2017 рік.

 

9. З ПИТАННЯ 9-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Ревізійної комісії за 2017 рік. Затвердження висновку ревізійної комісії.

 

Слухали: Ладюкова Валентина Ігоровича, який представив Звіт (висновок) Ревізійної комісії за 2017 рік та просив його затвердити.

 

Проект рішення:

Затвердити Звіт (висновок) Ревізійної комісії за 2017 рік.

 

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

"ЗА" - 853 311 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

 

Прийняте рішення:

Затвердити Звіт (висновок) Ревізійної комісії за 2017 рік.

 

 

10. З ПИТАННЯ 10-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за підсумками діяльності в 2017 році.

 

Слухали: Ладюкова Валентина Ігоровича, який запропонував затвердити порядок покриття збитків за підсумками діяльності в 2017 році.

 

Проект рішення:

Збитки від фінансово-господарської діяльності у 2017 році віднести на збільшення непокритого збитку Товариства від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах. Покриття загального залишку непокритих збитків здійснювати за рахунок прибутків від фінансово-господарської діяльності Товариства у майбутніх періодах.

 

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

"ЗА" - 853 311 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

 

Прийняте рішення:

Збитки від фінансово-господарської діяльності у 2017 році віднести на збільшення непокритого збитку Товариства від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах. Покриття загального залишку непокритих збитків здійснювати за рахунок прибутків від фінансово-господарської діяльності Товариства у майбутніх періодах.

 

 

11. З ПИТАННЯ 11 -ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт зовнішнього аудитора про перевірку річної фінансової звітності ПАТ «ВТОРЕС» за 2017 рік та затвердження висновку зовнішнього аудитора.

Слухали: Ладюкова Валентина Ігоровича, який представив Звіт зовнішнього аудитора про перевірку річної фінансової звітності ПАТ «ВТОРЕС» за 2017 рік та висновок зовнішнього аудитора.

Проект рішення:

Затвердити Звіт (висновок) зовнішнього аудитора за 2017 рік.

 

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

"ЗА" - 853 311 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

 

Прийняте рішення:

Затвердити Звіт (висновок) зовнішнього аудитора за 2017 рік.

 

12. З ПИТАННЯ 12-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень Голови та Членів Наглядової ради Товариства.

 

Слухали: Ладюкова Валентина Ігоровича, який запропонував припинити повноваження Голови та Членів Наглядової ради Товариства.

 

Проект рішення:

Припинити повноваження Голови та Членів Наглядової ради Товариства.

 

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

"ЗА" - 853 311 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

 

Прийняте рішення:

Припинити повноваження Голови та Членів Наглядової ради Товариства.

 

 

13. З ПИТАННЯ 13-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання Членів Наглядової ради Товариства.

 

Слухали: Ладюкова Валентина Ігоровича, який запропоновав обрати членів Наглядової ради.

 

Підсумки кумулятивного голосування:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів для кумулятивного голосування.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів для кумулятивного голосування.

 

Кандидат

Кількість голосів для кумулятивного голосування

Ладюков Ігор Валентинович, акціонер

853 311

Ладюкова Антоніна Леонідівна, акціонер

853 311

Ладюков Євгеній Ігорович, акціонер

853 311

 

Прийняте рішення:

До складу наглядової ради обрані

1. Ладюков Ігор Валентинович, акціонер.

2. Ладюкова Антоніна Леонідівна, акціонер.

3. Ладюков Євгеній Ігорович, акціонер.

 

14. З ПИТАННЯ 14-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень Генерального директора Товариства

Слухали: Ладюкова Валентина Ігоровича, який запропонував припинити повноваження Генерального директора Товариства

Проект рішення:

Припинити повноваження Генерального директора Товариства

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

"ЗА" - 853 311 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

 

Прийняте рішення:

Припинити повноваження Генерального директора Товариства

 

15. З ПИТАННЯ 15-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання Генерального директора Товариства

Слухали: Ладюкова Валентина Ігоровича, який запропонував Обрати  Генеральним директором Товариства Ладюкова Валентина Ігоровича

Проект рішення:

Обрати  Генеральним директором Товариства Ладюкова Валентина Ігоровича

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

"ЗА" - 853 311 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

 

Прийняте рішення:

Обрати  Генеральним директором Товариства Ладюкова Валентина Ігоровича

16. З ПИТАННЯ 16-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

 

Слухали:Ладюкова Валентина Ігоровича, який запропонував попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством впродовж 1 (одного) року з дати прийняття рішення Загальними зборами акціонерів та характером яких є: придбання основних фондів, відчуження основних фондів, внесення основних фондів в статутний капітал інших юридичних осіб, отримання позик та кредитів, відчуження корпоративних прав товариства, укладення договорів оренди, лізингу, поставки, виконання робіт, надання послуг. Гранична сукупна вартість правочинів становить 15000000 (п'ятнадцять мільйонів) гривень.

 

Проект рішення:

Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством впродовж 1 (одного) року з дати прийняття рішення Загальними зборами акціонерів та характером яких є: придбання основних фондів, відчуження основних фондів, внесення основних фондів в статутний капітал інших юридичних осіб, отримання позик та кредитів, відчуження корпоративних прав товариства, укладення договорів оренди, лізингу, поставки, виконання робіт, надання послуг. Гранична сукупна вартість правочинів становить 15000000 (п'ятнадцять мільйонів) гривень.

 

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

"ЗА" - 853 311 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

 

Прийняте рішення:

Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством впродовж 1 (одного) року з дати прийняття рішення Загальними зборами акціонерів та характером яких є: придбання основних фондів, відчуження основних фондів, внесення основних фондів в статутний капітал інших юридичних осіб, отримання позик та кредитів, відчуження корпоративних прав товариства, укладення договорів оренди, лізингу, поставки, виконання робіт, надання послуг. Гранична сукупна вартість правочинів становить 15000000 (п'ятнадцять мільйонів) гривень.

 

Голова зборів Ладюков Валентин Ігорович оголосив, що всі питання порядку денного розглянуті, загальні збори акціонерів Товариства вважаються закритими.

 

 

 

 

Голова зборів

 

 

Ладюков В.І.

 

(підпис)

 

 

 

 

Секретар зборів

 

 

Ладюков Є.І.

 

(підпис)

 

 

 Создание сайта и Разработка сайта киев
Разработка сайтов,  Создание сайта,  Киев, Дизайн студия Полюс Альфа