Публічне акціонерне товариство "Вторес"НАВИГАЦИЯ
 
 

Установчi документи
Положення
Протоколи зборiв
Результати перевiрок
Повідомлення про збори
Розкриття информацiї
Акцiонерний капiтал

СЧЕТЧИКИ


Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Генеральний директор

 

 

 

Ладюков Валентин Iгорович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

   

М.П.

 

02.09.2014

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "ВТОРЕС"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

04073, м. Київ, Марка Вовчка, 16-Б

4. Код за ЄДРПОУ

01882568

5. Міжміський код та телефон, факс

(044) 463-98-48 463-98-48

6. Електронна поштова адреса

vtores@emitent.org.ua

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

03.09.2014

 

(дата)

2. Повідомлення

165 Бюлетень Цiннi Папери

04.09.2014

опубліковано у

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

vtores.emitent.org.ua

в мережі Інтернет

10.09.2014

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

01.09.2014

призначено

Генеральний директор

Ладюков Валентин Iгорович

 

83.3367

Зміст інформації:

Наглядовою радою ПАТ "ВТОРЕС" 01.09.2014 р. прийнято рiшення про призначення Генеральним директором Ладюкова Валентина Iгоровича з 01.09.2014 р. Змiни в персональному складi виконавчого органу викликанi виробничою необхiднiстю. Частка Ладюкова Валентина Iгоровича в статутному капiталi складає 83.3367%. Не судимий. Призначений безстроково. За останнi 5 рокiв iнших посад не обiймав.

 Создание сайта и Разработка сайта киев
Разработка сайтов,  Создание сайта,  Киев, Дизайн студия Полюс Альфа