Публічне акціонерне товариство "Вторес"НАВИГАЦИЯ
 
 

Установчi документи
Положення
Протоколи зборiв
Результати перевiрок
Повідомлення про збори
Розкриття информацiї
Акцiонерний капiтал

СЧЕТЧИКИ


30.03.2017

До уваги акціонерів

Публічного акціонерного товариства "ВТОРЕС"

(код за ЄДРПОУ 01882568)

 

Публічне акціонерне товариство "ВТОРЕС" (надалі – Товариство), що знаходиться за адресою вул. Марка Вовчка, 16Б, м. Київ, 04073, повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 29.04.2017 року о 14:00 годині за адресою: м. Київ, вул. Марка Вовчка, 16Б, актовий зал.

 

Порядок денний:

1. Затвердження протоколу Реєстраційної комісії.

2. Обрання Лічильної комісії.

3. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів.

4. Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.

5. Затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів.

6. Звіт Наглядової ради за 2016 рік.

7. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2016 рік.

8. Звіт Ревізійної комісії за 2016 рік. Затвердження висновку ревізійної комісії.

9. Затвердження річної фінансової звітності за 2016 рік.

10. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за підсумками діяльності в 2016 році.

11. Зміна типу Товариства.

12. Зміна найменування Товариства.

13. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції та затвердження нової редакцію Статуту.

14.Припинення повноважень Голови та Членів Наглядової ради Товариства.

15. Обрання Членів Наглядової ради Товариства.

18. Надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

 

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних зборах буде проводитись 29.04.2017 року з 13:25 до 13:55 години за місцем проведення річних загальних зборів акціонерів.

Для реєстрації та участі у загальних зборах учасникам загальних зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів - додатково документ, що посвідчує право їх участі та голосування на загальних зборах акціонерів, оформлений згідно з вимогами чинного законодавства.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах, складається станом на 24 годину 25.04.2016 р.

Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, до дня проведення загальних зборів (29.04.2017 року) – за адресою: м. Київ, вул. Марка Вовчка, 16Б, кабінет №1, у робочі дні з 15:00 до 16:00 години; а в день проведення загальних зборів – також за місцем їх проведення.

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, – Солотва Назарій Богданович.

Довідки за телефоном (044) 463-98-33.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://vtores.emitent.org.ua/

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)*

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

682

996

Основні засоби

292

380

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

265

320

Сумарна дебіторська заборгованість

121

275

Грошові кошти та їх еквіваленти

4

21

Нерозподілений прибуток

-435

163.0

Власний капітал

-184

414.0

Статутний капітал

250.7

250.7

Довгострокові зобов'язання

-

-

Поточні зобов'язання

353

582

Чистий прибуток (збиток)

11

5

Середньорічна кількість акцій (шт.)

1002957

1002957

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

22

24

 

 

Наглядова рада

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ДО ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПАТ «ВТОРЕС» 29.04.2017 р.

№п/п

Питання порядку денного

Проект рішення

1.

Затвердження Протоколу Реєстраційної комісії

Затвердити протокол Реєстраційної комісії

2.

Обрання лічильної комісії

Обрати лічильну комісію у складі Солотви Назарія Богдановича, Гнатюка Олександра Дмитровича, Салабая Олександра Адамовича

3.

Обрання Голови та Секретаря загальних зборів

Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Ладюкова Валентина Ігоровича

Обрати секретарем Загальних зборів акціонерів Ладюкова Євгенія Ігоровича

4.

Затвердження регламенту загальних зборів

Затвердити Регламент Загальних зборів: 1) основна доповідь - до 5 хвилин; 2) голосування з усіх питань порядку денного іменними бюлетнями для голосування, затвердженої Наглядовою радою форми.

5.

Затвердження Порядку денного Загальних зборів

Затвердити порядок денний Загальних зборів товариства: 1) затвердження протоколу Реєстраційної комісії; 2) обрання Лічильної комісії; 3) Обрання Голови та Секретаря загальних зборів; 4) затвердження Регламенту загальних зборів; 5) затвердження порядку денного загальних зборів; 6) звіт Наглядової ради за 2016 рік 7) Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2016 рік; ; 8) звіт Ревізійної комісії за 2016 рік. Затвердження висновку ревізійної комісії; 9) затвердження річної фінансової звітності за 2016 рік; 10) Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за підсумками діяльності в 2016 році. 11) Зміна типу Товариства; 12) зміна найменування Товариства; 13) Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції та затвердження нової редакцію Статуту; 14) Припинення повноважень Голови та Членів Наглядової ради Товариства; 15) Обрання членів Наглядової ради Товариства; 16) Надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів

6.

звіт Наглядової ради за 2016 рік

Затвердити Звіт Наглядової ради за 2016 рік

7.

Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2016 рік

Затвердити Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2016 рік;

8.

звіт Ревізійної комісії за 2016 рік. Затвердження висновку ревізійної комісії.

Затвердити Звіт (висновок) Ревізійної комісії за 2016 рік

9.

Затвердження річної фінансової звітності за 2016 рік

затвердити річну фінансову звітність за 2016 рік

10.

Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за підсумками діяльності в 2016 році.

збитки від фінансово-господарської діяльності у 2016 році віднести на збільшення непокритого збитку Товариства від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах. Покриття загального залишку непокритих збитків здійснювати за рахунок прибутків від фінансово-господарської діяльності Товариства у майбутніх періодах.

11.

Зміна типу Товариства

Змінити тип акціонерного товариства з публічного на приватне.

12.

Зміна найменування Товариства

У зв’язку зі зміною типу акціонерного товариства, змінити найменування акціонерного товариства на Приватне акціонерне товариство «ВТОРЕС»; скоречене найменування українською мовою змінити на ПрАТ «ВТОРЕС»; повне найменування англійською совою: VTORES PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY; скорочене найменування англійською мовою: VTORES PRJSC

13.

Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції та затвердження нової редакцію Статуту.

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції. Уповноважити Генерального директора Товариства Ладюкова Валентина Ігоровича підписати Статут Товариства у новій редакції, а також виконувати усі інші дії, пов’язані із державною реєстрацією нової редакції Статуту Товариства.

14.

Припинення повноважень Голови та Членів Наглядової ради Товариства.

Припинити повноваження Голови та Членів Наглядової ради Товариства.

15.

Обрання Членів Наглядової ради Товариства.

Обрання здійснюється шляхом кумулятивного голосування

16.

Надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством впродовж 1 (одного) року з дати прийняття рішення Загальними зборами акціонерів та характером яких є: придбання основних фондів, відчуження основних фондів, внесення основних фондів в статутний капітал інших юридичних осіб, отримання позик та кредитів, відчуження корпоративних прав товариства, укладення договорів оренди, лізингу, поставки, виконання робіт, надання послуг. Гранична сукупна вартість правочинів становить 15000000 (п'ятнадцять мільйонів) гривень

 Создание сайта и Разработка сайта киев
Разработка сайтов,  Создание сайта,  Киев, Дизайн студия Полюс Альфа