Публічне акціонерне товариство "Вторес"НАВИГАЦИЯ
 
 

Установчi документи
Положення
Протоколи зборiв
Результати перевiрок
Повідомлення про збори
Розкриття информацiї
Акцiонерний капiтал

СЧЕТЧИКИ


10.05.2017

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор       Ладюков Валентин Iгорович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
    М.П.   03.05.2017
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "ВТОРЕС"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
04073, мiсто Київ, вулиця Марка Вовчка, 16Б
4. Код за ЄДРПОУ
01882568
5. Міжміський код та телефон, факс
(044)4639833 (044)4639833
6. Електронна поштова адреса
vtores@emitent.org.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 03.05.2017
  (дата)
2. Повідомлення опубліковано у* 84 Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" 05.05.2017
  (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://vtores.emitent.org.ua/ в мережі Інтернет 10.05.2017
  (адреса сторінки)   (дата)

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
29.04.2017 припинено повноваження Голова Наглядової ради Ладюков Iгор Валентинович   0.0003
Зміст інформації:
Загальнi збори акцiонерiв Товариства 29.04.2017 прийняли рiшення про припинення повноважень Голови Наглядової ради Ладюкова Iгоря Валентиновича у зв'язку з необхiднiстю переобрання на пiдставi заяви Ладюкова Iгоря Валентиновича. Судимiсть вiдсутня. Строк повноважень: з 20.08.2014 до 29.04.2017 р.
Акцiонер, частка в статутному капiталi становить 0,0003%.
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
29.04.2017 припинено повноваження Член Наглядової ради Ладюкова Антонiна Леонiдiвна   1.9402
Зміст інформації:
Загальнi збори акцiонерiв Товариства 29.04.2017 прийняли рiшення про припинення повноважень члена Наглядової ради Ладюкової Антонiни Леонiдiвни зв'язку з необхiднiстю переобрання на пiдставi заяви Ладюкової Антонiни Леонiдiвни. Судимiсть вiдсутня. Строк повноважень: з 20.08.2014 до 29.04.2017 р. Акцiонер, частка в статутному капiталi становить 1,9402%.
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
29.04.2017 припинено повноваження член Наглядової ради Ладюков Євгенiй Iгорович   0.0003
Зміст інформації:
Загальнi збори акцiонерiв Товариства 29.04.2017 прийняли рiшення про припинення повноважень члена Наглядової ради Ладюкова Євгенiя Iгоровича у зв'язку з необхiднiстю переобрання на пiдставi заяви Ладюкова Євгенiя Iгороивича. Судимiсть вiдсутня. Строк повноважень: з 20.08.2014 до 29.04.2017 р. Акцiонер, частка в статутному капiталi становить 0,0003%.
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
29.04.2017 обрано член Наглядової ради Ладюков Iгор Валентинович   0.0003
Зміст інформації:
Загальнi збори акцiонерiв Товариства 29.04.2017 прийняли рiшення про обрання членом Наглядової ради Ладюкова Iгоря Валентиновича. Пiдстава: заява Ладюкова Iгоря Валентиновича. Особу переобрано. Судимiсть вiдсутня. Строк, на який обрано: 3 роки. Посади, якi обiймав протягом останнiх 5 рокiв: Голова Наглядової ради ПАТ "Вторес", приватний пiдприємець. Акцiонер, частка в статутному капiталi становить 0,0003%.
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
29.04.2017 обрано член Наглядової ради Ладюкова Антонiна Леонiдiвна   1.9402
Зміст інформації:
Загальнi збори акцiонерiв Товариства 29.04.2017 прийняли рiшення про обрання членом Наглядової ради Ладюкової Антонiни Леонiдiвни. Пiдстава: заява Ладюкової Антонiни Леонiдiвни. Особу переобрано. Судимiсть вiдсутня. Строк, на який обрано: 3 роки. Посади, якi обiймала протягом останнiх 5 рокiв: член Наглядової ради ПАТ "Вторес", приватний пiдприємець. Акцiонер, частка в статутному капiталi становить 1,9402%.
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
29.04.2017 обрано член Наглядової ради Ладюков Євгенiй Iгорович   0.0003
Зміст інформації:
Загальнi збори акцiонерiв Товариства 29.04.2017 прийняли рiшення про обрання членом Наглядової ради Ладюкова Євгенiя Iгоровича. Пiдстава: заява Ладюкова Євгенiя Iгоровича. Особу переобрано. Судимiсть вiдсутня. Строк, на який обрано: 3 роки. Посади, якi обiймав протягом останнiх 5 рокiв: член Наглядової ради ПАТ "Вторес", приватний пiдприємець. Акцiонер, частка в статутному капiталi становить 0,0003%.
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

 Создание сайта и Разработка сайта киев
Разработка сайтов,  Создание сайта,  Киев, Дизайн студия Полюс Альфа