Публічне акціонерне товариство "Вторес"







НАВИГАЦИЯ
 
 

Установчi документи
Положення
Протоколи зборiв
Результати перевiрок
Повідомлення про збори
Розкриття информацiї
Акцiонерний капiтал

СЧЕТЧИКИ


30.04.2017

 

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Генеральний директор

 

 

 

Ладюков Валентин Iгорович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

 

(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2016 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВТОРЕС"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

01882568

4. Місцезнаходження

м. Київ , Оболонський, 04073, м. Київ, вул. Марка Вовчка, буд. 16-Б

5. Міжміський код, телефон та факс

(044) 463-98-48 (044) 463-98-48

6. Електронна поштова адреса

vtores@emitent.org.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

 

 

(дата)

 

2. Річна інформація опублікована у

 

 

 

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

 

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

vtores.emitent.org.ua

в мережі Інтернет

 

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

 

5. Інформація про рейтингове агентство

 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

 

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

4) інформація про похідні цінні папери

 

5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду

 

13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

X

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

 

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

 

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

23. Основні відомості про ФОН

 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

27. Правила ФОН

 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

 

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

 

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)

 

33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

34. Примітки
- Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб не надаються, т.щ. Товариство не приймало участi у створеннi юридичних осiб протягом звiтного перiоду. - Iнформацiю щодо посади корпоративного секретаря не надається, т.щ. посада корпоративного секретаря вiдсутня. - Iнформацiя про рейтингове агенство не надається, тому що згiдно з законодавством України Товариство та цiннi папери, випущенi їм, не потребують визначення рейтингової оцiнки. - Iнформацiя щодо засновникiв/учасникiв емiтента – фiзичних осiб не надається, т.щ. Засновники-фiзичнi особи у Товариства вiдсутнi. - Iнформацiя про юридичних осiб, якi володiють 10% та бiльше акцiй емiтента не надається, тому що таких осiб не iснує. - Iнформацiя про випуски процентних, дисконтних, цiльових (безпроцентних) облiгацiй, похiдних цiнних паперiв та про iншi цiннi папери (емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї) не надаються, т.щ. Товариством не випускались зазначенi цiннi папери. - Iнформацiя про викуп акцiй протягом звiтного перiоду не надається, т.щ. Товариство акцiй не викупало. - Iнформацiя про дивiденди не надається, тому що Товариство за звiтний та попереднiй перiоди не приймало рiшення про виплату дивiдендiв та не здiйснювало виплати дивiдендiв. - Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв не надається, тому що у Товариства таких подiй за звiтний перiод не виникало. - Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть не надається, тому що у Товариства таких подiй за звiтний перiод не виникало. - Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв не надається, тому такi цiннi папери не випускались. - Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй та Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття, Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття, Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв, Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв на надається, тому що Товариством не випускались iпотечнi облiгацiї, iпотечнi сертифiкати, цiльовi облiгацiї, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi, iншi iпотечнi цiннi папери. - Основнi вiдомостi про ФОН, Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН, Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН, Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН, Правила ФОН не надаються, тому що Товариство не випускало сертифiкати ФОН. - Звiт про стан об'єкта нерухомостi не надається, т.щ. Товариство не випускало цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi.

 


III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВТОРЕС"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

ААБ 765717

3. Дата проведення державної реєстрації

16.01.1997

4. Територія (область)

м. Київ

5. Статутний капітал (грн)

250739.25

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

22

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

38.32 Вiдновлення вiдсортованих вiдходiв

68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна

38.11 Збирання безпечних вiдходiв

10. Органи управління підприємства

д/н

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК"

2) МФО банку

300614

3) поточний рахунок

26006001549001

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

не вiдкривався

5) МФО банку

д/н

6) поточний рахунок

д/н

 


12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Збирання, заготiвля окремих видiв вiдходiв як вторинної сировини (вiдходiв полiмерних,вiдходiв гумових, у тому числi зношених шин)

Серiя АД №075509

07.08.2012

Мiнiстерство екологiї та природних ресурсiв України

01.01.1900

Опис

Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу): термiн дiї лiцензiї необмежений

 

 


IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Регiональне вiддiлення Фонду державного майна України по м.Києву

19030825

01032Україна м.Київ бульвар Шевченка, 50-Г

0

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Усього

0

 


V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада

Генеральний директор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ладюков Валентин Iгорович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

МЕ 848842 28.03.2008 Печерським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi

4) рік народження**

1992

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

7

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

За останнi 5 рокiв iнших посад не обiймав.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

01.09.2014 на невизначений термiн

9) Опис

Має право без довiреностi дiяти вiд iменi товариства вiдповiдно до рiшень колегiального виконавчого органу, в тому числi представляти iнтереси товариства, вчиняти правочини вiд iменi товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками товариства, видавати довiреностi, укладає трудовi договори i контракти, делегує виконання окремих функцiй. Здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю товариства i має право, вiдповiдно до вимог Статуту товариства та рiшень колегiального виконавчого органу, вирiшувати питання, пов'язанi з керiвництвом поточною дiяльнiстю товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та наглядової ради. Користується правом розпоряджатися коштами товариства. Оплата працi - згiдно штатного розкладу. Стаж роботи 7 р. Про роботу на посадах "за сумiсництвом" на iнших пiдприємствах посадова особа вiдомостей не надала. Посадова особа не надала згоди на розкриття розмiру додаткової винагороди у грошовiй чи натуральнiй формах. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Особа призначена рiшенням Наглядової ради 01.09.2014 р.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Смагiн Сергiй Анатолiйович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СН 036846 19.09.1995 Печерським РУГУ МВС України у м. Києвi

4) рік народження**

1979

5) освіта**

вища, Житомирський Державний Технологiчний Унiверситет спецiальнiсть Бухоблiк та Аудит

6) стаж роботи (років)**

19

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПП "Давнiй свiт", головний бухгалтер

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

25.11.2014 безстроково

9) Опис

До обов'язкiв Головного бухгалтера вiдносяться: - забезпечення дотримання на пiдприємствi встановлених єдиних методологiчних засад бухгалтерського облiку, складання i подання у встановленi строки фiнансової звiтностi; - органiзацiя контролю за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй. Оплата працi - згiдно штатного розкладу. Про роботу на посадах "за сумiсництвом" на iнших пiдприємствах посадова особа вiдомостей не надала. Посадова особа не надала згоди на розкриття розмiру додаткової винагороди у грошовiй чи натуральнiй формах. Стаж роботи (рокiв) - 19. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова Наглядової ради (обрано як акцiонера)

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ладюков Iгор Валентинович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

МЕ 947181 15.07.2009 Печерський РУГУ МВС України в м. Києвi

4) рік народження**

1962

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

33

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

приватний пiдприємець

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

20.08.2014 на 3 роки

9) Опис

Органiзовує роботу i скликає засiдання наглядової ради та головує на них, здiйснює повноваження, передбаченi статутом товариства в межах компетенцiї, визначеної статутом товариства, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу шляхом iнiцiювання розгляду вiдповiдних питань на засiданнях наглядової ради. Компетенцiя та повноваження вiдповiдно до Статуту. Винагороди за виконання обов'язкiв не отримує. Основне мiсце роботи Голова Наглядової ради ПАТ "ВТОРЕС". Про роботу на посадах "за сумiсництвом" на iнших пiдприємствах посадова особа вiдомостей не надала. Додаткової винагороди у грошовiй чи натуральнiй формах не отримує. Загальний стаж роботи (рокiв) – 33 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Особа призначена рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 20.08.2014 р.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової ради (обрано як акцiонера)

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ладюкова Антонiна Леонiдiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СН 234238 01.08.1996 Печерський РУГУ МВС України в м. Києвi

4) рік народження**

1960

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

32

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

приватний пiдприємець

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

20.08.2014 на 3 роки

9) Опис

Бере участь у засiданнях наглядової ради здiйснює повноваження, передбаченi статутом товариства в межах компетенцiї, визначеної статутом товариства, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу шляхом iнiцiювання розгляду вiдповiдних питань на засiданнях наглядової ради. Компетенцiя та повноваження вiдповiдно до Статуту. Винагороди за виконання обов'язкiв не отримує. Основне мiсце роботи ПАТ "ВТОРЕС". Про роботу на посадах "за сумiсництвом" на iнших пiдприємствах посадова особа вiдомостей не надала. Додаткової винагороди у грошовiй чи натуральнiй формах не отримує. Загальний стаж роботи (рокiв) – 32. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Особа призначена рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 20.08.2014 р.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової ради (обрано як акцiонера)

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ладюков Євгенiй Iгоревич

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СО 578405 24.04.2001 Подiльський РУГУ МВС України в м. Києвi

4) рік народження**

1983

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

11

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Директор ТОВ "Техноцентр"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

20.08.2014 на 3 роки

9) Опис

Бере участь у засiданнях наглядової ради здiйснює повноваження, передбаченi статутом товариства i в межах компетенцiї, визначеної статутом товариства, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу шляхом iнiцiювання розгляду вiдповiдних питань на засiданнях наглядової ради. Має право бути присутнiм на засiданнях виконавчого органу. Винагороди за виконання обов'язкiв не отримує. Основне мiсце роботи ПАТ "ВТОРЕС", член наглядової ради. Про роботу на посадах "за сумiсництвом" на iнших пiдприємствах посадова особа вiдомостей не надала. розмiру додаткової винагороди у грошовiй чи натуральнiй формах не отримує. Загальний стаж роботи (рокiв) - 11 Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Особа призначена рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 20.08.2014 р.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова Ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ярова Маргарита Олександрiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н 01.01.1900 Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних

4) рік народження**

1982

5) освіта**

Уманський нацiональний унiверситет садiвництва

6) стаж роботи (років)**

14

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ "Пластiк Джем", головний бухгалтер.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

29.04.2015 на 3 роки

9) Опис

Особа очолює роботу Ревiзiйної комiсiї. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Забезпечує контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю правлiння товариства. Здiйснює проведення перевiрок фiнансової дiяльностi товариства та забезпечує їх нормативно-правову базу. Має право отримувати вiд посадових осiб товариства iнформацiю та документацiю, необхiднi для виконання функцiй. Доповiдає Загальним зборам або Наглядовiй радi про результати перевiрок i подає на затвердження їх акти. Має право брати участь з правом дорадчого голосу у засiданнях правлiння. Має право вимагати позачергового скликання загальних зборiв акцiонерiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам акцiонерного товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами. Винагороди за виконання обов'язкiв не отримує. Основне мiсце роботи - ТОВ "Пластiк Джем", головний бухгалтер. Про роботу на посадах "за сумiсництвом" на iнших пiдприємствах посадова особа вiдомостей не надала. Стаж роботи (рокiв) – 14 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Особа обрана на посадi загальними зборами 29.04.2015 р.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Шама Дмитро Сергiйович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н 01.01.1900 Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних

4) рік народження**

1992

5) освіта**

неповна вища

6) стаж роботи (років)**

3

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

начальник дiльницi ПАТ "ВТОРЕС"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

29.04.2015 на 3 роки

9) Опис

Особа приймає участь у роботi Ревiзiйної комiсiї. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Забезпечує контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю правлiння товариства. Здiйснює проведення перевiрок фiнансової дiяльностi товариства та забезпечує їх нормативно-правову базу. Має право отримувати вiд посадових осiб товариства iнформацiю та документацiю, необхiднi для виконання функцiй. Доповiдає Загальним зборам або Наглядовiй радi про результати перевiрок i подає на затвердження їх акти. Має право брати участь з правом дорадчого голосу у засiданнях правлiння. Має право iнiцiювати перед ревiзiйною комiсiєю розгляд питання щодо пред’явлення ревiзiйною комiсiєю вимоги позачергового скликання загальних зборiв акцiонерiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам акцiонерного товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами. Винагороди за виконання обов'язкiв не отримує. Основне мiсце роботи - начальник дiльницi ПАТ "ВТОРЕС". Про роботу на посадах "за сумiсництвом" на iнших пiдприємствах посадова особа вiдомостей не надала. Стаж роботи (рокiв) - 3 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Особа обрана на посадi загальними зборами 29.04.2015 р.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Яценко Сергiй Андрiйович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н 01.01.1900 Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних

4) рік народження**

1952

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

46

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

приймальник побутових вiдходiв, ПАТ "ВТОРЕС"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

29.04.2015 на 3 роки

9) Опис

Особа приймає участь у роботi Ревiзiйної комiсiї. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Забезпечує контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю правлiння товариства. Здiйснює проведення перевiрок фiнансової дiяльностi товариства та забезпечує їх нормативно-правову базу. Має право отримувати вiд посадових осiб товариства iнформацiю та документацiю, необхiднi для виконання функцiй. Доповiдає Загальним зборам або Наглядовiй радi про результати перевiрок i подає на затвердження їх акти. Має право брати участь з правом дорадчого голосу у засiданнях правлiння. Має право iнiцiювати перед ревiзiйною комiсiєю розгляд питання щодо пред’явлення ревiзiйною комiсiєю вимоги позачергового скликання загальних зборiв акцiонерiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам акцiонерного товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами. Винагороди за виконання обов'язкiв не отримує. Основне мiсце роботи - приймальник побутових вiдходiв, ПАТ "ВТОРЕС". Про роботу на посадах "за сумiсництвом" на iнших пiдприємствах посадова особа вiдомостей не надала. Стаж роботи (рокiв) - 46 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Особа обрана на посадi загальними зборами 29.04.2015 р.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

 

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Генеральний директор

Ладюков Валентин Iгорович

МЕ 848842 28.03.2008 Печерським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi

835833

83.3369

835833

0

0

0

Головний бухгалтер

Смагiн Сергiй Анатолiйович

СН 036846 19.09.1995 Печерським РУГУ МВС України у м. Києвi

0

0

0

0

0

0

Голова Наглядової ради

Ладюков Iгор Валентинович

МЕ 947181 15.07.2009 Печерський РУГУ МВС України в м. Києвi

3

0.0003

3

0

0

0

Член Наглядової ради

Ладюкова Антонiна Леонiдiвна

СН 234238 01.08.1996 Печерський РУГУ МВС України в м. Києвi

19460

1.940262

19460

0

0

0

Член Наглядової ради

Ладюков Євгенiй Iгоревич

СО 578405 24.04.2001 Подiльський РУГУ МВС України в м. Києвi

3

0.0003

3

0

0

0

Член Ревiзiйної комiсiї

Яценко Сергiй Андрiйович

д/н д/н 01.01.1900 Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних

0

0

0

0

0

0

Член Ревiзiйної комiсiї

Шама Дмитро Сергiйович

д/н д/н 01.01.1900 Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних

0

0

0

0

0

0

Голова Ревiзiйної комiсiї

Ярова Маргарита Олександрiвна

д/н д/н 01.01.1900 Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних

0

0

0

0

0

0

Усього

855299

85.277762

855299

0

0

0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

 

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Ладюков Валентин Iгорович

МЕ 848842 28.03.2008 Печерським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi

835833

83.3369

94.4078

835833

0

0

0

Усього

835833

83.3369

94.4078

835833

0

0

0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.

 

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

 

Дата проведення

29.04.2017

Кворум зборів**

97.18109

Опис

Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Затвердження протоколу Реєстрацiйної комiсiї. 2. Обрання Лiчильної комiсiї. 3. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборiв. 4. Затвердження регламенту Загальних зборiв акцiонерiв. 5. Затвердження порядку денного загальних зборiв акцiонерiв. 6. Звiт Генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2015 рiк. 7. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi за 2015 рiк. 8. Звiт Наглядової ради за 2015 рiк. 9. Звiт Ревiзiйної комiсiї за 2015 рiк. 10. Звiт зовнiшнього аудитора про перевiрку рiчної фiнансової звiтностi ПАТ "ВТОРЕС" за 2015 рiк та затвердження висновку зовнiшнього аудитора. 11. Надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинiв. Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: не подавались. Результати розгляду питань порядку денного: затверджено протокол Реєстрацiйної комiсiї, обрано Лiчильну комiсiю, обрано Голову та Секретаря Загальних зборiв, затверджено регламент зборiв, затверджено порядок денний зборiв, затверджено Звiт Генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2015 рiк, затверджено рiчну фiнансову звiтнiсть за 2015 рiк, затверджено Звiт Наглядової ради за 2015 рiк, затверджено Звiт Ревiзiйної комiсiї за 2015 рiк, затверджено Звiт зовнiшнього аудитора про перевiрку рiчної фiнансової звiтностi ПАТ "ВТОРЕС" за 2015 рiк, прийнято рiшення про надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинiв.

 

 

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФIРМА "МIЛА-АУДИТ"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

23504528

Місцезнаходження

04210 Україна м. Київ д/н м.Київ пр.-т Г.Сталiнграду, буд.10А, корп.2, кв.43

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

1037

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

26.01.2006

Міжміський код та телефон

(044) 537-76-53

Факс

(044) 537-76-53

Вид діяльності

Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту

Опис

Особа здiйснює аудиторську перевiрку та пiдтверджує фiнансову звiтнiсть Товариства.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"

Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

04071 Україна м. Київ д/н м.Київ вул. Нижнiй Вал 17/8

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

не передбачена

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

д/н

Дата видачі ліцензії або іншого документа

01.01.1900

Міжміський код та телефон

(044) 591-04-19

Факс

(044) 482-52-07

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю

Опис

Особа здiйснює обслуговування випуску акцiй Товариства.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Iнформацiйно-депозитарний центр "ГЛОБАЛ"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

35093607

Місцезнаходження

04073 Україна м. Київ Подiльський м.Київ ПРОВУЛОК КУРЕНIВСЬКИЙ, будинок 19/5

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АЕ № 286620

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

10.10.2013

Міжміський код та телефон

(44) 4675747

Факс

(44)3907991

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи

Опис

Особа здiйснює вiдкриття рахункiв в цiнних паперах акцiонерам Товариства та зарахування на них акцiй в процесi дематериалiзацiї.

 

 

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

14.09.2010

404/10/1/10

Територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в м.Києвi та Київськiй областi

UA4000089072

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

0.25

1002957

250739.25

100

Опис

Торгiвля акцiями Товариства здiйснюється на позабiржовому ринку. На бiржових торгах, та на органiзацiйно оформлених позабiржових торгiвельних системах акцiї не обертаються. Торгiвля акцiями проводиться тiльки на ринку України. Акцiї Товариства не включались та не виключались з лiстiнгу фондових бiрж. Мета емiсiї - залучення коштiв для розвитку виробництва та дiяльностi товариства. Спосiб розмiщення: Акцiї були розподiленi серед засновникiв. Вiдкритого розмiщення акцiй Товариство не здiйснювало. Протягом звiтного перiоду додаткового випуску не проводилось. Дострокове погашення не здiйснювалось.

 

 

XI. Опис бізнесу

Вiдкрите акцiонерне товариство "Вторес" створене шлахом приватизацiї орендного виробничо-комерцiйного пiдприємства "Київвтома", та зареєстроване 16.01.1997р. Оболонською районною у м.Києвi державною адмiнiстрацiєю, номер запису 1 069 120 0000 000503. Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ВАТ "ВТОРЕС" 4серпня 2010 року було прийнято рiшення про переведення випуску акцiй Товариства, випущених у документарнiй формi iснування, у бездокументарну форму iснування. 04 серпня 2011 року загальнi збори акцiонерiв, з метою приведення дiяльностi товариства у вiдповiднiсть до вимого Закону України "Про акцiонернi товариства", встановили нову назву товариства: Публiчне акцiонерне товариство"ВТОРЕС".

 

Центральний офiс Товариства розташований у промисловiй зонi Оболонського р-ну м.Києва за адресою : вул.Марка Вовчка, 16-Б. Товариство має розгалужену мережу заготiвельних пунктiв по збиранню та заготiвлi окремих видiв вiдходiв, як вторинної сировини, в кiлькостi 19 павiльйонiв, якi територiально розташованi у 7 районах м. Києва.

 

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб): 22 Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб):1 Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб): 3 Фонд оплати працi: 547 тис.грн. Факти змiни розмiру фонду оплати працi, його збiльшення або зменшення вiдносно попереднього року: збiльшився на 56 тис.грн. Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам емiтента: товариство не має самостiйної кадрової програми.

 

Емiтент не належить до будь-яких об`єднать пiдприємтсв

 

Емiтент не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями

 

Пропозицiї щодо реорганiзацiїї не надходили.

 

Облiкова полiтика пiдприємства ведеться згiдно Закону України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.99р. №996 - ХIУ i "Положеннями бухгалтерського облiку" (ПБО), наказом Мiнфiну України "Про затвердження плану рахункiв бухгалтерського облiку" i "Iнструкцiї про його застосування" вiд 30.09.99р. №291. Бухгалтерський облiк ведеться за Мiжнародною системою стандартiв бухгалтерського облiку (МСБО). Фiнансова звiтнiсть до НКЦПФР пiдготовлена за методичними рекомендацiями, затвердженими Рiшеннями ДКЦПФР та вiдповiдає вимогам МСБО i надається у форматi, що визначений НП(С)БО. Основнi засоби у звiтностi вiдображено за балансовою вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї. Нарахування амортизацiї провадиться методом лiнiйного зменшення залишкової вартостi. Амортизацiя на МШП нараховується в розмiрi 100% в першому мiсяцi використання. До складу запасiв включаються: - сировина, основнi та допомiжнi матерiали; - придбанi напiвфабрикати та комплектуючi; - паливно-мастильнi матерiали; - запаснi частини; - незавершене виробництво та готова продукцiя; - товари, що придбанi для подальшої реалiзацiї. Запаси облiковуються за собiвартiстю, яка включає витрати на придбання та доставку. Вибуття запасiв облiковується за методом ФIФО. Дебiторська заборгованiсть визнається активом одночасно з визнанням доходу вiд реалiзацiї продукцiї, товарiв, робiт, послуг. Поточнi зобов'язання вiдображаються за сумою погашення

 

Основним видом дiяльностi пiдприємства є : - заготiвля та первинна обробка вторинної сировини - в основному макулатури, що складає понад 90% вiд загального обсягу заготiвлi та реалiзацiї вторсировини; - постачання вторинної сировини промисловим переробним пiдприємствам ; - роздрiбна торгiвля товарами народного споживання для стимулювання заготiвлi вторинної сировини; - здавання в оренду нежитлових примiщень.

 

За останнi п'ять рокiв товариством не здiйснювались оперцiї вiдчудження або придбання основних засобiв у значних розмiрах.

 

Правочини не укладались

 

Майновий комплекс розташовано за адресою мiсцезнаходження товариства. У звiтному перiодi значних правочинiв щодо основних засобiв емiтент не укладав. Утримання активiв здiйснюється за власнi кошти Товариства. На думку Емiтента екологiчнi питання не позначаються на використаннi активiв пiдприємства. Планiв капiтального будiвництва у товариства немає у зв'язку з нестачею фiнансування. Удосконалення основних засобiв планується при наявностi коштiв. Володiння ОЗ здiйснюється на правах власностi на постiйнiй основi. Первiсна вартiсть основних засобiв - 6825 тис.грн.; Ступiнь зносу 95.72%.; Ступiнь використання 65%, Сума нарахованого зносу 6533 тис.грн.; Обтяження на майно не накладались.

 

Товариство має декiлька проблем негативно впливаючих на фiнансовий стан пiдприємства: - податковий тиск обумовлений вiдмiною податковий пiльг з ПДВ; - значна конкуренцiя на ринку заготiвлi вторинної сировини яка негативно впливає на валовий дохiд пiдприємства; -- несвоєчаснi розрахунки покупцiв за вiдвантажену вторсировину та iншi iстотнi фактори.

 

У 2016 р. сплачено штрафних санкцiї на суму 2567.03 грн.

 

Фiнансування розвитку пiдприємства здiйснюється за власнi кошти. Кредитами банку та iнвестицiями Товариство не користується.

 

Всi укладенi договори та контракти у звiтньому перiодi Товариством виконанi у повному обсязi.

 

Для нормального розвитку пiдприємства необхiдно збiльшення обсягу заготiвлi вторинної для чого товариством розробленi заходи по розширенню заготiвельної мережi; - по укладанню угод з промисловими пiдприємствами - постачальниками гуртових партiй вторинної сировини; - по роз"яснювальнiй роботi iз заготiвельниками з питань покращення культури обслуговування населення та iншi питання, якi мають пiдвищити конкурентноспроможнiсть та збiльшити обсяги заготiвлi вторинної сировини.

 

Товариство не здiйснює самостiйних дослiджень та розробок.

 

Судовi справи: визнання протиправними дiй КП "Київблагоустрiй" та скасування рiшення Департаменту мiського благоустрою та збереження природного середовища КМДА справа №826/25405/15.

 

Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента вiдсутня.

 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

380

292

0

0

380

292

будівлі та споруди

360

277

0

0

360

277

машини та обладнання

10

9

0

0

10

9

транспортні засоби

6

3

0

0

6

3

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інші

4

3

0

0

4

3

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна нерухомість

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

380

292

0

0

380

292

Опис

Термiни та умови користування основними засобами (за основними групами): -будiвлi та споруди - до повного використання, вiдповiдно до технiчних характеристик; - машини та обладнання - до повного використання, вiдповiдно до технiчних характеристик; - транспортнi засоби - до повного використання, вiдповiдно до технiчних характеристик; - iншi - до повного використання, вiдповiдно до технiчних характеристик. Всi основнi засоби власнi, орендованих засобiв немає. Первiсна вартiсть основних засобiв: будинки та споруди 6263,7тис. грн., машини та обладнання 173.3 тис.грн., транспортнi засоби 342,1тис.грн., iншi 42 тис.грн. Ступiнь зносу основних засобiв: будинки та споруди 95,3 %, машини та обладнання 94,8%, транспортнi засоби 99,1 %, iншi 92,9 % Ступiнь використання основних засобiв: всi основнi засоби використовуються на 100%. Сума нарахованого зносу: 6533 тис.грн. Суттєвi змiни у вартостi основних засобiв зумовленi: суттєвих змiн не було. Iнформацiя про всi обмеження на використання майна емiтента: обмеження вiдсутнi.

 


2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

-184

414

Статутний капітал (тис. грн.)

251

251

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

251

251

Опис

Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний перiоди вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змiн показникiв фiнансової звiтностi). Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить -435 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить -435 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 163 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 163 тис.грн.

Висновок

Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства менша вiд статутного капiталу (скоригованого). Вартiсть чистих активiв товариства менша вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом. Вiдповiдно до вимог п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України передбачена лiквiдацiя товариства.

 


3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

 

Зобов'язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

8

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

858

X

X

Усього зобов'язань

X

866

X

X

Опис:

д/н

 


4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п

Основний вид продукції

Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.)

у грошовій формі (тис.грн.)

у відсотках до всієї виробленої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.)

у грошовій формі (тіс. грн.)

у відсотках до всієї реалізованої продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Збирання та переробка вiдходiв

тис.грн.

8821

100

тис.грн.

8821

100

 


5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п

Склад витрат*

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)

1

2

3

1

Матерiальнi витарти

84.5

2

Оплата працi та соцiальнi заходи

6.6

3

Iншi витрати

8.9

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.


6. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

1

29.04.2016

15000

996

1506.02

Опис

дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв: 29.04.2016 р.
найменування уповноваженого органу, що його прийняв: загальнi збори акцiонерiв.
характер правочинiв iз зазначенням ринкової вартостi майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначеної на дату прийняття рiшення: правочини з придбання основних фондiв, вiдчуження основних фондiв, внесення основних фондiв в статутний капiтал iнших юридичних осiб, отримання позик та кредитiв, вiдчуження корпоративних прав товариства, укладення договорiв поставки, виконання робiт, надання послуг.
гранична сукупнiсть вартостi правочинiв на дату прийняття рiшення: 15000 тис. грн.
вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 996 тис.грн.
спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 1506,02%
загальну кiлькiсть голосуючих акцiй: 885 343 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 844 336 шт.
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за": 844 336 шт., "проти" 0.

 


XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФIРМА "МIЛА-АУДИТ"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

23504528

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

04210 м. Київ, пр.-т Г.Сталiнграду, буд.10А, корп.2, кв.43

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

1037 26.01.2006

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

д/н д/н д/н д/н

Текст аудиторського висновку (звіту)

 

Нацiональнiй комiсiї
з цiнних паперiв та
фондового ринку України
Публiчному акцiонерному товариству
"ВТОРЕС"


Аудиторський висновок
(звiт незалежного аудитора)
щодо фiнансової звiтностi емiтента цiнних паперiв
Публiчного акцiонерного товариства
"ВТОРЕС"
станом на 31.12.2016 року
м. Київ "25" квiтня 2017 року
Ми провели аудит фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства "ВТОРЕС", що додається, яка включає баланс станом на 31 грудня 2016р., звiт про фiнансовi результати, звiт про рух грошових коштiв, звiт про власний капiтал, примiтки до рiчної фiнансової звiтностi, за рiк, що минув на зазначену дату, розрахунок чистих активiв станом на 31.12.2016 року.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення цiєї фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до Закону Україну "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть", Мiжнародних, нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, а також за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає як необхiдний для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв аудиту, Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть". Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевiрки для отримання достатньої впевненостi, що фiнансовi звiти та розшифровки статей фiнансових звiтiв не мiстять суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вiдбiр процедур залежить вiд судження, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб'єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та загального представлення фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi i прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки
Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки
На нашу думку аудитори отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази про те, що розкриття у фiнансовiй звiтностi iнформацiї, пов’язаної з облiковими оцiнками, вiдповiдає вимогам застосування концептуальної основи фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСА 540 "Аудит облiкових оцiнок, у тому числi облiкових оцiнок за справедливою вартiстю, та пов’язанi з ними розкриття iнформацiї". Аудитори визначають, що будь – якi облiковi оцiнювання, не призводять до значних ризикiв.
Сума не отриманих листiв - пiдтверджень дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги, за авансами виданими та iншої дебiторської заборгованостi склала 20 тисяч гривень (62% вiд загальної суми дебiторської заборгованостi зазначенiй у вiдправлених листах – пiдтвердженнях). Ми не мали змоги переконатися у зазначенiй сумi дебiторської заборгованостi шляхом iнших аудиторських процедур. Вiдповiдно ми не мали змоги визначити чи могли бути потрiбними коригування дебiторської заборгованостi станом на 31 грудня 2016 року.
Сума не отриманих листiв - пiдтверджень кредиторської заборгованостi за товари, роботи, послуги, за авансами отриманими та iншої кредиторської заборгованостi склала 24 тисячi гривень (30% вiд загальної суми кредиторської заборгованостi зазначенiй у вiдправлених листах – пiдтвердженнях). Ми не мали змоги переконатися у зазначенiй сумi кредиторської заборгованостi шляхом iнших аудиторських процедур. Вiдповiдно ми не мали змоги визначити чи могли бути потрiбними коригування кредиторської заборгованостi станом на 31 грудня 2016 року.
Наша думка щодо фiнансової звiтностi за поточний перiод також модифiкована внаслiдок можливого впливу цього питання на порiвняннiсть даних поточного перiоду i вiдповiдних показникiв попереднiх перiодiв.
Умовно-позитивна думка
На нашу думку, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфi "Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки", фiнансова звiтнiсть подає в усiх суттєвих аспектах iнформацiю про фiнансовий стан Публiчного акцiонерного товариства "ВТОРЕС" станом на 31 грудня 2016 року, а також результати його дiяльностi за минулий рiк, вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" та Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку та звiтностi, Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", Закону України "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi".
Додатки
довiдка про фiнансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2016 року;
вартiсть чистих активiв Товариства станом на 31.12.2016 року;
розкриття iнформацiї про формування та розмiр сплаченого статутного капiталу Товариства станом на 31.12.2016 року;
основнi вiдомостi про Товариство;
основнi вiдомостi про аудитора;
пiдтверджений Аудитором Баланс Товариства станом на 31 грудня 2016 року;
пiдтверджений Аудитором Звiт про фiнансовi результати Товариства за 2016 рiк;
пiдтверджений Аудитором Звiт про рух грошових коштiв Товариства за 2016 рiк;
пiдтверджений Аудитором Звiт про власний капiтал Товариства за 2016 рiк;
пiдтвердженi Аудитором Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2016р;
пiдтвердженi Аудитором Розрахунки чистих активiв Товариства станом на 31.12.2016 р.

Аудитор _______________________С.Ю. Щеглюк
(Сертифiкат аудитора серiя А №007145 вiд 26.12.2013р.
Рiшенням АПУ №287/2 вiд 26 грудня 2013 р.)
Директор аудиторської фiрми
ТОВ "Аудиторська фiрма "Мiла –аудит" __________________Л.М. Гавриловська
(Сертифiкат аудитора серiя А №003633 вiд 14.02.1995р.,
Рiшенням АПУ №25 вiд 14 лютого 1995 року.)
Дата видачi аудиторського висновку: 25 квiтня 2017р.

Додаток №1 до звiту аудитора
ДОВIДКА
про фiнансовий стан Публiчного акцiонерного товариства "ВТОРЕС"
станом на 31.12.2016р.
Аналiз загальної оцiнки стану активiв Товариства
Показники Станом на 01.01.2016р. Станом на 31.12.2016р.
тис. грн. % до валюти балансу тис. грн. % до валюти балансу
1.Основнi засоби та iншi позаоборотнi активи 385 38,6 292 42,8
в тому числi:
- основнi засоби (балансова вартiсть) 380 38,1 292 42,8
- iншi необоротнi активи - - - -
- довгостроковi фiнансовi iнвестицiї - - - -
- нематерiальнi активи - - - -
- незавершене будiвництво - - - -
- вiдстроченi податковi активи 5 0,5 0 0
- довгострокова дебiторська заборгованiсть - - - -
2.Оборотнi кошти, 611 61,4 390 57,2
в тому числi:
- запаси i витрати 320 32,1 265 38,9
- дебiтори 270 27,1 121 17,7
- грошовi кошти 21 2,2 4 0,6
- iншi оборотнi активи - - - -
- поточнi фiнансовi iнвестицiї - - - -
3. Витрати майбутнiх перiодiв - - - -
Витрати майбутнiх перiодiв - - - -
РАЗОМ 996 100 682 100
Аналiз загальної оцiнки стану пасивiв Товариства
Показники Станом на 01.01.2016р. Станом на 31.12.2016р.
тис. грн. % до валюти балансу тис. грн. % до валюти балансу
1.Власнi кошти, 414 41,6 (184) (27,0)
в тому числi:
- статутний капiтал 251 25,2 251 36,8
- додатковий капiтал - - - -
- додатковий вкладений капiтал - - - -
- резервний капiтал - - - -
- нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 163 16,4 (435) (63,8)
- неоплачений капiтал - - - -
2.Позиковi кошти, 582 58,4 866 127
в тому числi:
- довгостроковi зобов’язання 0 0 513 75,2
- поточнi зобов’язання 582 58,4 353 51,8
- доходи майбутнiх перiодiв - - - -
РАЗОМ 996 100 682 100

Показники фiнансового стану Товариства
Показники Норма Станом на 01.01.2016р. Станом на 31.12.2016р.
1. Показники платоспроможностi
1.Коефiцiєнт поточної лiквiдностi КЛ-1 2,0-2,5 0,5 0,4
2.Коефiцiєнт загальної лiквiдностi КЛ-2 0,7-0,8 1,0 1,1
3.Коефiцiєнт абсолютної (термiнової) лiквiдностi КЛ-3 0,2-0,25 0,04 0,01
4.Коефiцiєнт покриття короткострокових зобов’язань власним оборотним капiталом Кп.3 Не"1 0,8 0,2
2. Показники фiнансової стiйкостi
1.Коефiцiєнт спiввiдношення залучених i власних коштiв К-3 Не"1 1,4 0
2.Коефiцiєнт фiнансової незалежностi КН Не"0,2 0,4 0
3.Коефiцiєнт автономiї КА 0,5 0,4 0
4.Коефiцiєнт маневреностi власних коштiв КМ 0,5 0,07 0
5.Наявнiсть власних обiгових коштiв (власний оборотний капiтал) - - 29 -476
3. Iншi показники фiнансового стану
1.Коефiцiєнт реальної вартостi основних i обiгових засобiв КIР 1,0 1,0
2.Коефiцiєнт покриття iнвестицiй КАПI 0,85-0,9 0 0
3.Коефiцiєнт iнвестування Кiн 0 0
4.Коефiцiєнт реальної вартостi основних засобiв у майнi К.рос 0,4 0,4
5.Коефiцiєнт покриття балансу К п.б. 0,8 0,2
6.Коефiцiєнт ефективностi використання власних коштiв К.е.вк. 0,4 0
7.Конфiцiєнт використання фiнансових ресурсiв усього майна К.в.ф. 0,8 0,2
8.Показник заборгованостi кредиторам 58,4% 51,8%
9.Обiговiсть дебiторської заборгованостi 27,1% 17,7%
10.Рентабельнiсть власного капiталу 2,9% -69,8%
Публiчне акцiонерне товариство "ВТОРЕС" за 2016 рiк отримало прибуток у сумi 11,0 тис. грн.
Коефiцiєнт загальної лiквiдностi показує, що Товариство має достатньо ресурсiв для погашення поточних зобов’язань, проте коефiцiєнти поточної та термiнової лiквiдностi мають значення нижче за нормативнi.
Коефiцiєнт платоспроможностi (фiнансової стiйкостi) показує питому вагу власного капiталу в загальнiй сумi балансу, що свiдчить про достатнiй рiвень фiнансової стiйкостi.
Коефiцiєнт фiнансової незалежностi характеризує незалежнiсть Товариства вiд залучених засобiв.
Наявнiсть власних обiгових коштiв, а також тенденцiя до їх зменшення, негативно характеризує фiнансовий стан Товариства.
Коефiцiєнт покриття балансу, який характеризує наскiльки лiквiднi кошти покривають короткостроковi зобов'язання, вiдповiдає нормативним обмеженням i зберiгає позитивну тенденцiю iз року в рiк.
Iншi показники фiнансового стану характеризують дiяльнiсть Товариства як недостатньо ефективну в частинi покриття iнвестицiй, використання власних коштiв (прибутковiсть кожної гривнi власних коштiв), а також з точки зору окупностi прибутком вкладених коштiв у майно.
Висновок. Фiнансовий стан Товариства можна характеризувати загалом як задовiльний. Аналiзуючи показники фiнансової звiтностi, можна зробити висновок, що Товариство має лiквiдний баланс, вiрогiдностi банкрутства немає. За результатами оцiнки зiбраних аудиторських доказiв, не виявлено подiї та умови, якi можуть поставити пiд сумнiв припущення про безперервнiсть дiяльностi товариства, окрiм погiршення економiчного стану в країнi. За результатами проведення вiдповiдних процедур аудитором не iдентифiковано ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства.

Аудитор _______________________С.Ю. Щеглюк
(Сертифiкат аудитора серiя А №007145 вiд 26.12.2013р.
Рiшенням АПУ №287/2 вiд 26 грудня 2013 р.)
Директор аудиторської фiрми
ТОВ "Аудиторська фiрма
"Мiла –аудит" __________________Л.М. Гавриловська
(Сертифiкат аудитора серiя А №003633 вiд 14.02.1995р.,
Рiшенням АПУ №25 вiд 14 лютого 1995 року.)

Додаток №2 до звiту аудитора
Вартiсть чистих активiв Товариства станом на 31.12.2016 року
На пiдставi даних балансу Публiчного акцiонерного товариства "ВТОРЕС" станом на 31.12.2016р. розраховано вартiсть чистих активiв на предмет порiвняння їх суми iз заявленим статутними документами розмiром статутного капiталу, що передбачено статтею 155 Цивiльного кодексу України та статтею 39 Закону України "Про господарськi товариства".
тис.грн.
Найменування статтi Код рядка На початок звiтного перiоду На кiнець звiтного перiоду
1 2 3 4
АКТИВИ
Нематерiальнi активи: залишкова вартiсть 1000 0 0
Незавершене будiвництво 1005 0 0
Основнi залишки: залишкова вартiсть 1010 380 292
Довгостроковi бiологiчнi активи: справедлива (залишкова) вартiсть
1020 0 0
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї: якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприємств 1030 0 0
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї: iншi фiнансовi iнвестицiї
1040 0 0
Довгострокова дебiторська заборгованiсть 1040 0 0
Вiдстроченi податковi активи 1045 5 0
Iншi необоротнi активи 1090 0 0
Запаси: виробничi запаси 1000 320 265
Запаси: бiологiчнi активи 1110 0 0
Запаси: незавершене виробництво 1102 0 0
Запаси: готова продукцiя 1103 0 0
Запаси: товари 1104 0 0
Векселi одержанi
1120 0 0
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги: чиста реалiзацiйна вартiсть 1125 182 1
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками: з бюджетом
1135 7 85
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками: за виданими авансами
1130 0 0
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками: з нарахованих доходiв
1140 0 0
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками: iз внутрiшнiх розрахункiв
1145 0 0
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 1155 81 35
Поточнi фiнансовi iнвестицiї 1160 0 0
Грошовi кошти та їх еквiваленти: в нацiональнiй валютi
1165 21 4
Грошовi кошти та їх еквiваленти: в iноземнiй валютi
1165 0 0
Iншi оборотнi активи 1190 0 0
Витрати майбутнiх перiодiв 1170 0 0
Активи, всього: 996 682
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Забезпечення наступних витрат i платежiв 1521 0
Довгостроковi кредити банкiв 1510 0 0
Iншi довгостроковi фiнансовi зобов’язання 1500 0 0
Вiдстроченнi податковi зобов’язання 1515 0 0
Iншi довгостроковi зобов’язання 1520 0 513
Довгостроковi зобов’язання 1600 0 0
Короткостроковi кредити банкiв 1610 0 0
Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов’язаннями 1605 0 0
Векселi виданi 1615 0 0
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 1635 46 81
Поточнi зобов’язання за розрахунками: з одержаних авансiв
1620 28 0
Поточнi зобов’язання за розрахунками: з бюджетом 1625 7 8
Поточнi зобов’язання за розрахунками: з позабюджетних платежiв 1630 0 0
Поточнi зобов’язання за розрахунками: зi страхування
1640 1 0
Поточнi зобов’язання за розрахунками: з оплати працi 1645 37 22
Поточнi зобов’язання за розрахунками: з учасниками 1640 0 0
Поточнi зобов’язання 1660 0 0
Поточнi зобов’язання за розрахунками: iз внутрiшнiх розрахункiв 1665 0 0
Iншi поточнi зобов’язання 1690 369 86
Доходи майбутнiх перiодiв
1510 0 0
Зобов’язання, всього: 582 866
Розрахункова вартiсть чистих активiв =Активи - Зобов’язання 414 -184
Визначаємо вартiсть чистих активiв за формулою:
(1.1+1.2+1.3) – (2.1+2.2+2.3+2.4) = (682) – (866) = -184(тис. грн.)
Перевiркою дотримання Товариством вимог п.3 статтi 155 "Статутний капiтал акцiонерного товариства" Цивiльного Кодексу України щодо розмiру вартостi чистих активiв в порiвняннi iз розмiром статутного капiталу встановлено, що вартiсть чистих активiв станом на звiтну дату не перевищує розмiр статутного капiталу на -435 тис. грн. (-184-251).
До того ж, розрахунковий показник вартостi чистих активiв не задовольняє вимогам п.3 статтi 155 "Статутний капiтал акцiонерного товариства" Цивiльного Кодексу України.
Висновок: Розрахунок вартостi чистих активiв на кiнець звiтного перiоду складає -184,00 тис. грн. Статутний капiтал складає 250,73925 тис. грн.
Неоплачений капiтал та вилучений капiтал на кiнець звiтного перiоду вiдсутнi.
Вартiсть чистих активiв Товариства менша вiд визначеної ч.3 ст.155 Цивiльного кодексу України.

Аудитор _______________________С.Ю. Щеглюк
(Сертифiкат аудитора серiя А №007145 вiд 26.12.2013р.
Рiшенням АПУ №287/2 вiд 26 грудня 2013 р.)
Директор аудиторської фiрми
ТОВ "Аудиторська фiрма
"Мiла –аудит" __________________Л.М. Гавриловська
(Сертифiкат аудитора серiя А №003633 вiд 14.02.1995р.,
Рiшенням АПУ №25 вiд 14 лютого 1995 року.)

Додаток №3 до звiту аудитора
Розкриття iнформацiї про формування та розмiр сплаченого статутного капiталу Товариства станом на 31.12.2016 року
Аудитором зiбрано необхiдну кiлькiсть аудиторських доказiв для пiдтвердження достовiрностi розмiру та складу статутного капiталу в фiнансовiй звiтностi Публiчного акцiонерного товариства "ВТОРЕС" у всiх суттєвих аспектах.
При зiбраннi доказiв застосовувалися такi аудиторськi процедури, як перевiрка та пiдрахунок (обчислення).
Аудитором, було проведено перевiрку вiдповiдностi залишкiв у синтетичних та аналiтичних регiстрах облiку статутного капiталу, шляхом зiставлення даних Головної книги, журналiв-ордерiв та iнших вiдомостей капiталу Товариства.
Облiк та використання коштiв Товариства ведеться у вiдповiдностi до чинного законодавства.
Статутний капiтал Товариства згiдно Статуту зареєстрованого 04.08.2011 року становив 250 739,25 (двiстi п’ятдесят сiмсот тридцять дев’ять) гривень 25 коп., подiлений на 1 002 957 (один мiльйон двi тисячi дев’ятсот п’ятдесят сiм) простих iменних акцiй за номiнальною вартiстю 0,25 (двадцять п’ять) копiйок кожна акцiя, розподiляється наступним чином:
Найменування Акцiонер/Посада Кiлькiсть акцiй Тип та/або клас акцiй % у статутному капiталi
Ладюков Валентин Iгорович
Члени сiм’ї:
Ладюков Iгор Валентинович
Ладюков Євгенiй Iгорович
Ладюкова Антонiна Леонiдiвна Генеральний директор 835833 Простi iменнi 83,3369
Голова Наглядової ради 3 Простi iменнi 0,0003
Член Наглядової ради 3 Простi iменнi 0,0003
Член Наглядової ради 19460 Простi iменнi 1,9403
- 14% Статутного капiталу належить фiзичним особам, якi мають менше 10% акцiй статутного капiталу Товариства.
Згiдно iз Статутом розмiр Статутного капiталу Товариства 250 739,25 (двiстi п’ятдесят сiмсот тридцять дев’ять) гривень 25 коп, 1 002 957 (один мiльйон двi тисячi дев’ятсот п’ятдесят сiм) простих iменних акцiй за номiнальною вартiстю 0,25 (двадцять п’ять) копiйок кожна акцiя.
Станом на 31.12.2016 року Статутний капiтал Товариства сформований в повному обсязi.




На думку Аудитора, статтi балансу справедливо й достовiрно вiдображають iнформацiю щодо власного капiталу Публiчного акцiонерного товариства "ВТОРЕС" станом на 31 грудня 2016 року, вiдповiдно до вимог мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Аудитор _______________________С.Ю. Щеглюк
(Сертифiкат аудитора серiя А №007145 вiд 26.12.2013р.
Рiшенням АПУ №287/2 вiд 26 грудня 2013 р.)
Директор аудиторської фiрми
ТОВ "Аудиторська фiрма
"Мiла –аудит" __________________Л.М. Гавриловська
(Сертифiкат аудитора серiя А №003633 вiд 14.02.1995р.,
Рiшенням АПУ №25 вiд 14 лютого 1995 року.)

Додаток №4 до звiту аудитора
Основнi вiдомостi про Товариство
Назва: Публiчне акцiонерне товариство "ВТОРЕС"
Скорочена назва ПАТ " ВТОРЕС "
Органiзацiйно-правова форма: Акцiонерне товариство
Форма власностi Приватна
Iдентифiкацiйний код ЄДРПОУ 01882568
Дата державної реєстрацiї 16.01.1997р., 03.09.2004р.
Номер державної реєстрацiї 1 069 120 0000 000503
Дата внесення змiн до установчих документiв: 29.04.2015р
Орган, який видав свiдоцтво про реєстрацiю Оболонська районна у мiстi Києвi державна адмiнiстрацiя
Юридична адреса та фактичне мiсцезнаходження: 04073, м. Київ, вулиця Марка Вовчка, будинок 16-Б
Основнi види дiяльностi
(згiдно з довiдкою управлiння статистики): 38.32 Вiдновлення вiдсортованих вiдходiв
68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна
38.11 Збирання безпечних вiдходiв
38.21 Оброблення та видалення безпечних вiдходiв
Телефон, факс : +38 (044) 463-98-48
Товариство є юридичною особою, має самостiйний баланс, поточний та iншi рахунки в установах банкiв, має печатку зi своїм найменуванням, штампи, фiрмовi бланки та iншi реквiзити.
Данi Товариства про наявнiсть рахункiв у банках наведенi нижче у таблицi:
Назва рахунку Номер рахунку Назва установи банку, МФО
поточний 26006001549001 ПАТ "Кредi Агрiколь Банк", м. Київ, МФО 300614
Кiлькiсть акцiй, випущених Емiтентом: 250 739,25 (двiстi п’ятдесят сiмсот тридцять дев’ять) гривень 25 коп., 1 002 957 (один мiльйон двi тисячi дев’ятсот п’ятдесят сiм) простих iменних акцiй за номiнальною вартiстю 0,25 (двадцять п’ять) копiйок кожна акцiя.
Акцiонерами Товариства є:
Найменування Акцiонер/Посада Кiлькiсть акцiй Тип та/або клас акцiй % у статутному капiталi
Ладюков Валентин Iгорович
Члени сiм’ї:
Ладюков Iгор Валентинович
Ладюков Євгенiй Iгорович
Ладюкова Антонiна Леонiдiвна Генеральний директор 835833 Простi iменнi 83,3369
Голова Наглядової ради 3 Простi iменнi 0,0003
Член Наглядової ради 3 Простi iменнi 0,0003
Член Наглядової ради 19460 Простi iменнi 1,9403

Вiдповiдно до статуту розмiр статутного капiталу Товариства складає 250 739,25 (двiстi п’ятдесят сiмсот тридцять дев’ять) гривень 25 коп. Станом на 31.12.2016 р. Статутний капiтал Товариства сформований в повному обсязi.
Порядок формування Статутного капiталу вiдповiдає вимогам Закону України "Про господарськi товариства" вiд 19.09.1991 р. № 1576-ХП.
Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв 22 чоловiка.
Вiдповiдальними за здiйснення господарської дiяльностi Товариства були:
• Генеральний директор Товариства:
- Ладюков В.I. з 01.09.2014р. по теперiшнiй час (протокол про призначення генерального директора вiд 01.09.2014р.).
• головний бухгалтер Товариства:
- Смагiн С.А.. з 25.11.2014р. по теперiшнiй час (наказ про призначення на посаду головного бухгалтера №42-К вiд 25.11.2014р.).

Аудитор _______________________С.Ю. Щеглюк
(Сертифiкат аудитора серiя А №007145 вiд 26.12.2013р.
Рiшенням АПУ №287/2 вiд 26 грудня 2013 р.)
Директор аудиторської фiрми
ТОВ "Аудиторська фiрма
"Мiла –аудит" __________________Л.М. Гавриловська
(Сертифiкат аудитора серiя А №003633 вiд 14.02.1995р.,
Рiшенням АПУ №25 вiд 14 лютого 1995 року.)

Додаток №5 до звiту аудитора
Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму
Аудиторську перевiрку здiйснено ТОВ "Аудиторська фiрма "Мiла – аудит" на пiдставi договору № 17/03/17 вiд 16 березня 2017 року.
Перевiрка проведена з 16 березня 2017року по 25 квiтня 2017року.
Перевiрка фiнансової звiтностi здiйснювалась за результатами фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за перiод з 01 сiчня 2016 року по 31 грудня 2016 року.
Аудиторський висновок адресовано керiвництву Товариства та Нацiональнiй комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг.
Аудиторська фiрма дiє на пiдставi:
• Свiдоцтва про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi одноособово надають аудиторськi послуги №1037 вiд 26 сiчня 2006 року, згiдно з рiшенням Аудиторської Палати України №321/3 вiд 28.01.2016р.;
• Свiдоцтва про вiдповiднiсть системи контролю якостi, згiдно з рiшенням Аудиторської Палати України №257/4 вiд 27.09.2012 р.;
• Свiдоцтва про включення до реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, виданого Нацiональною комiсiєю, що здiйснює регулювання у сферi професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв, реєстрацiйний номер Свiдоцтва: 370, строк дiї Свiдоцтва з 18 березня 2016 р. до 28 сiчня 2021 року.
Аудит проведено: незалежними аудиторами ТОВ "Аудиторська фiрма "Мiла – аудит" – Щеглюк Свiтланою Юрiївною сертифiкат № 007145, виданий рiшенням Аудиторської палати України №287/2 вiд 26 грудня 2013 року з термiном дiї до 26 грудня 2018 року, Гавриловською Людмилою Миколаївною сертифiкат № 003633 серiї "А", виданий рiшенням Аудиторської палати України №25 вiд 14 лютого 1995 року з термiном дiї до 14 лютого 2019 року.
Мiсцезнаходження та фактична адреса: 04210 м. Київ, пр.-т Г.Сталiнграду, буд.10А, корп.2, кв.43.
Телефон/факс: (044) 537-76-53, 537-76-52.
Аудитор _______________________С.Ю. Щеглюк
(Сертифiкат аудитора серiя А №007145 вiд 26.12.2013р.
Рiшенням АПУ №287/2 вiд 26 грудня 2013 р.)
Директор аудиторської фiрми
ТОВ "Аудиторська фiрма
"Мiла –аудит" __________________Л.М. Гавриловська
(Сертифiкат аудитора серiя А №003633 вiд 14.02.1995р.,
Рiшенням АПУ №25 вiд 14 лютого 1995 року.)

д/н

д/н

д/н

 

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2016

1

0

2

2015

2

1

3

2014

2

1

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

 

Акціонери

 

X

Депозитарна установа

 

X

Інше (запишіть): д/н

Ні

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

 

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

Так

Ні

Підняттям карток

 

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

 

Підняттям рук

 

X

Інше (запишіть): д/н

Ні

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Додатковий випуск акцій

 

X

Унесення змін до статуту

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

 

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

 

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

 

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

 

X

Інше (запишіть): Позачерговi збори у звiтному перiодi не скликалися

Так

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

 


ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 

(осіб)

Кількість членів наглядової ради, у тому числі:

3

членів наглядової ради - акціонерів

3

членів наглядової ради - представників акціонерів

0

членів наглядової ради - незалежних директорів

0

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

3

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

0

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

 

Так

Ні

Складу

 

X

Організації

 

X

Діяльності

 

X

Інше (запишить)

д/н

 

д/н

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

4

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 

Так

Ні

Стратегічного планування

 

X

Аудиторський

 

X

З питань призначень і винагород

 

X

Інвестиційний

 

X

Інші (запишіть)

комiтети не створювались

Інші (запишіть)

д/н

 

д/н

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

 

Інше (запишіть)

д/н

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

 

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

 

X

Відсутність конфлікту інтересів

 

X

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

X

 

Інше (запишіть): д/н

 

X

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (запишіть)

д/н

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

 

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Так

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Так

Так

Так

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Так

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Так

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Так

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Так

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Так

Так

Ні

Ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так


 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

 

X

Положення про наглядову раду

X

 

Положення про виконавчий орган

X

 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

 

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

 

Положення про акції акціонерного товариства

 

X

Положення про порядок розподілу прибутку

 

X

Інше (запишіть):

Положення про розкриття iнформацiї акцiонерам

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Ні

Так

Так

Так

Так

Інформація про склад органів управління товариства

Так

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні документи

Так

Ні

Так

Так

Так

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Так

Ні

Так

Так

Так

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Так

Так

Ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

 

Так

Ні

Не проводились взагалі

 

X

Менше ніж раз на рік

 

X

Раз на рік

X

 

Частіше ніж раз на рік

 

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

X

 

Виконавчий орган

 

X

Інше (запишіть)

д/н

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

 

З якої причини було змінено аудитора?

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

 

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

 

X

Інше (запишіть)

д/н

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

 

Так

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

X

 

Наглядова рада

 

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

 

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

 

Перевірки не проводились

 

X

Інше (запишіть)

д/н

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

 

Так

Ні

З власної ініціативи

X

 

За дорученням загальних зборів

 

X

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

 

X

Інше (запишіть)

д/н

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

 


ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

Так

Ні

Випуск акцій

 

X

Випуск депозитарних розписок

 

X

Випуск облігацій

 

X

Кредити банків

 

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

 

X

Інше (запишіть): д/н

 

 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

 

Так, плануємо розпочати переговори

 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

 

Не визначились

X

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 01.01.1900 ; яким органом управління прийнятий: д/н

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д/н

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

д/н


 

 

 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2017 | 01 | 01

Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВТОРЕС"

за ЄДРПОУ

01882568

Територія

 

за КОАТУУ

8038000000

Організаційно-правова форма господарювання

 

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності

 

за КВЕД

38.11

Середня кількість працівників

22

 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

 

Адреса

вул. Марка Вовчка, буд. 16-Б, м. Київ, Оболонський, 04073, Україна, (044) 463-98-48

 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

 

 

за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

V

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2016 р.

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

1

2

3

4

5

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

1000

0

0

0

первісна вартість

1001

0

0

0

накопичена амортизація

1002

0

0

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

0

Основні засоби:

1010

380

292

0

первісна вартість

1011

6825

6825

0

знос

1012

6445

6533

0

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств


1030


0


0


0

інші фінансові інвестиції

1035

0

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

5

0

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

385

292

0

II. Оборотні активи

Запаси

1100

320

265

0

Виробничі запаси

1101

320

265

0

Незавершене виробництво

1102

0

0

0

Готова продукція

1103

0

0

0

Товари

1104

0

0

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

182

1

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами


1130


0


0


0

з бюджетом

1135

7

85

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

0

0

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

81

35

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

21

4

0

Готівка

1166

0

0

0

Рахунки в банках

1167

21

4

0

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань


1181


0


0


0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

0

0

0

Усього за розділом II

1195

611

390

0

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

0

Баланс

1300

996

682

0

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

251

251

0

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

0

0

0

Додатковий капітал

1410

0

0

0

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

0

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

163

-435

0

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

1430

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

414

-184

0

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

0

513

0

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду)

1531

0

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)

1532

0

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)

1533

0

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

0

513

0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

0

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

0

за товари, роботи, послуги

1615

46

81

0

за розрахунками з бюджетом

1620

7

8

0

за у тому числі з податку на прибуток

1621

1

0

0

за розрахунками зі страхування

1625

15

5

0

за розрахунками з оплати праці

1630

37

22

0

за одержаними авансами

1635

28

0

0

за розрахунками з учасниками

1640

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

80

151

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

369

86

0

Усього за розділом IІІ

1695

582

353

0

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

996

682

0

 

Примітки

д/н

 

 

Керівник

Ладюков В.I.

 

 

Головний бухгалтер

Смагiн С.А.


 

 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2017 | 01 | 01

Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВТОРЕС"

за ЄДРПОУ

01882568

 

(найменування)

 

 

 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2016 р.

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

8821

8922

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

0

0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( 7260 )

( 7686 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

( 0 )

( 0 )

Валовий:
 прибуток


2090


1561


1236

 збиток

2095

( 0 )

( 0 )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

509

0

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 569 )

( 414 )

Витрати на збут

2150

( 497 )

( 269 )

Інші операційні витрати

2180

( 479 )

( 392 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181

( 0 )

( 0 )

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2182

( 0 )

( 0 )

Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток


2190


525


161

 збиток

2195

( 0 )

( 0 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

0

0

Інші доходи

2240

1

8

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 0 )

( 0 )

Втрати від участі в капіталі

2255

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

2270

( 513 )

( 163 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток


2290


13


6

 збиток

2295

( 0 )

( 0 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

-2

-1

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
 прибуток


2350


11


5

 збиток

2355

( 0 )

( 0 )

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

11

5

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

 

Матеріальні затрати

2500

7456

7429

Витрати на оплату праці

2505

444

513

Відрахування на соціальні заходи

2510

142

186

Амортизація

2515

88

90

Інші операційні витрати

2520

1188

706

Разом

2550

9318

8924

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

 

Середньорічна кількість простих акцій

2600

1002957

1002957

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

1002957

1002957

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

0.01

0

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

0.01

0

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

 

Примітки

д/н

 

 

Керівник

Ладюков В.I.

 

 

Головний бухгалтер

Смагiн С.А.


 

 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2017 | 01 | 01

Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВТОРЕС"

за ЄДРПОУ

01882568

 

(найменування)

 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2016 р.

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)


3000


8966


9101

Повернення податків і зборів

3005

0

0

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

0

0

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

0

0

Надходження від повернення авансів

3020

0

0

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

3025

0

0

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

0

Надходження від операційної оренди

3040

0

0

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

58

42

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)


3100


( 7511 )


( 7665 )

Праці

3105

( 476 )

( 404 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 131 )

( 205 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 689 )

( 272 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість

3117

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів

3118

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату авансів

3135

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами

3150

( 0 )

( 0 )

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

( 0 )

( 0 )

Інші витрачання

3190

( 684 )

( 578 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

-467

19

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

0

необоротних активів

3205

0

0

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

0

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

( 0 )

( 0 )

необоротних активів

3260

( 0 )

( 0 )

Виплати за деривативами

3270

( 0 )

( 0 )

Витрачання на надання позик

3275

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3290

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

0

0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

490

0

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

( 0 )

( 0 )

Погашення позик

3350

40

0

Сплату дивідендів

3355

( 0 )

( 0 )

Витрачання на сплату відсотків

3360

( 0 )

( 0 )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

( 0 )

( 0 )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3390

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

450

0

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

-17

19

Залишок коштів на початок року

3405

21

2

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

4

21

 

Примітки

д/н

 

 

Керівник

Ладюков В.I.

 

 

Головний бухгалтер

Смагiн С.А.

 

 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2017 | 01 | 01

Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВТОРЕС"

за ЄДРПОУ

01882568

 

(найменування)

 

 

 

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2016 р.

 

Стаття

Код рядка

Зареєстрований капітал

Капітал у дооцінках

Додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на початок року

4000

251

0

0

0

163

0

0

414

Коригування:
Зміна облікової політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення помилок

4010

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

4090

0

0

0

0

-609

0

0

-609

Скоригований залишок на початок року

4095

251

0

0

0

-446

0

0

-195

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4100

0

0

0

0

11

0

0

11

Інший сукупний дохід за звітний період

4110

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

4111

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний дохід

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)

4200

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до резервного капіталу

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески учасників:
Внески до капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення заборгованості з капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж викуплених акцій (часток)

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання викуплених акцій (часток)

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення частки в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення номінальної вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в капіталі

4290

0

0

0

0

0

0

0

0

Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом змін у капіталі

4295

0

0

0

0

11

0

0

11

Залишок на кінець року

4300

251

0

0

0

-435

0

0

-184

 

Примітки

д/н

 

 

Керівник

Ладюков В.I.

 

 

Головний бухгалтер

Смагiн С.А.

 

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток

ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ЗА РIК, ЩО ЗАКIНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2016 РОКУ
(в тис. грн.)
1. ЗАГАЛЬНА IНФОРМАЦIЯ
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВТОРЕС" (далi "Товариство") є юридичною особою, створеною вiдповiдно до законодавства України.
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВТОРЕС" (надалi – Товариство) створене шляхом реорганiзацiї акцiонерного товариства "ВТОРЕС" (Колишнього ВАТ "Київвторма") згiдно з рiшенням Загальних зборiв ВАТ "ВТОРЕС" (Протокол №3 вiд "29" квiтня 1997року) i засновано згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ЗАТ "ВТОРЕС" (Протокол №1 вiд "25" жовтня 1997року), та дiє на пiдставi Законiв України "Про господарскi товариства", "Про цiннi папери та фондову бiржу", "Про власнiсть", "Про пiдприємства в Українi", iнших нормативних актiв чинного Законодавства України.
Первинна державна реєстрацiя проведена Оболонською районною в мiстi Києвi Державною адмiнiстрацiєю 16 сiчня 1997 р.
Товариство безпосередньо здiйснює такий основний вид фiнансово-господарської дiяльностi:
• вiдновлення вiдсортованих вiдходiв.
Юридична адреса Товариства – Україна, 04073, м. Київ, вул. Марка Вовчка, буд. 16-Б
Опис економiчного середовища, в якому функцiонує пiдприємство
Незважаючи на те, що економiка України визнана ринковою, вона продовжує демонструвати деякi особливостi, притаманнi перехiднiй економiцi. Такi особливостi характеризуються, але не обмежуються, низьким рiвнем лiквiдностi на ринках капiталу, вiдносно високим рiвнем iнфляцiї та наявнiстю валютного контролю, що не дозволяє нацiональнiй валютi бути лiквiдним засобом платежу за межами України. Стабiльнiсть економiки України в значнiй мiрi залежатиме вiд полiтики та дiй уряду, спрямованих на реформування адмiнiстративної та правової систем, а також економiки в цiлому. Внаслiдок цього дiяльностi в Українi властивi ризики, яких не iснує в умовах бiльш розвинених ринкiв.
Українська економiка схильна до впливу ринкового спаду i зниження темпiв розвитку свiтової економiки. Свiтова фiнансова криза призвела до зниження валового внутрiшнього продукту, нестабiльностi на ринках капiталу, iстотного погiршення лiквiдностi в банкiвському секторi та посилення умов кредитування всерединi України. Незважаючи на стабiлiзацiйнi заходи, що вживаються Урядом України з метою пiдтримки банкiвського сектора i забезпечення лiквiдностi українських банкiв i компанiй, iснує невизначенiсть щодо можливостi доступу до джерел капiталу, а також вартостi капiталу для Товариства та її контрагентiв, що може вплинути на фiнансовий стан, результати дiяльностi та економiчнi перспективи Товариства.
Керiвництво вважає, що воно вживає всi необхiднi заходи для забезпечення стiйкостi бiзнесу Товариства в нинiшнiх умовах. Однак, несподiванi погiршення в економiцi можуть негативно впливати на результати дiяльностi Товариства i фiнансове становище. Ефект такого потенцiйно негативного впливу не може бути достовiрно оцiнений.
У результатi загальної нестабiльної економiчної ситуацiї в Українi загальнодержавне податкове законодавство України постiйно змiнюються. Крiм того, трапляються випадки їх непослiдовного застосування, тлумачення i виконання. Недотримання законiв та нормативних актiв України може призвести до накладення серйозних штрафiв i пенi. В результатi майбутнiх податкових перевiрок можуть бути виявленi додатковi зобов'язання, якi не будуть вiдповiдати податкової звiтностi Товариства. Такими зобов'язаннями можуть бути власне податки, а також штрафи i пеня; та їх розмiри можуть бути iстотними. У той час як Товариство вважає, що воно вiдобразило всi операцiї у вiдповiдностi з чинним податковим законодавством, iснує велика кiлькiсть податкових норм i норм валютного законодавства, в яких присутня достатня кiлькiсть спiрних моментiв, якi не завжди чiтко i однозначно сформульованi.
2. ОСНОВИ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
Функцiональною валютою звiтностi є гривня. Звiтнiсть складена в тисячах гривень.
Ця фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) на основi принципу iсторичної вартостi.
Товариство перейшло на Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ) 1 сiчня 2012 року вiдповiдно до положень МСФЗ (IFRS) 1 "Перше використання мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi".
Керуючись МСФЗ 1, Товариство обрало першим звiтним перiодом рiк, що закiнчується 31 грудня 2013 року. З цiєї дати фiнансова звiтнiсть Товариства складатиметься вiдповiдно до вимог МСФЗ, що були розробленi Радою (Комiтетом) з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку, та роз’яснень Комiтету з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi, а також вiдповiдно роз’яснень Постiйного комiтету з тлумачень, що були затвердженi комiтетом з мiжнародного бухгалтерського облiку та дiяли на дату складання фiнансової звiтностi.
МСФЗ 1 вимагає вiд Товариства, що переходить на МСФЗ, скласти вхiдний баланс згiдно МСФЗ на дату переходу на МСФЗ. Ця дата є початковою для ведення облiку за МСФЗ. Вiдповiдно до МСФЗ 1, Товариства якi застосовують у 2013 роцi, вхiдний баланс буде датований 01 сiчня 2012 року, що є початком першого порiвняльного перiоду, для включення у фiнансову звiтнiсть. Вiдповiдно до МСФЗ 1, Товариство використовує однакову облiкову полiтику при складаннi попередньої фiнансової звiтностi згiдно МСФЗ та протягом усiх перiодiв, представлених у першiй повнiй фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ. Така облiкова полiтика повинна вiдповiдати всiм стандартам МСФЗ, чинним на дату складання першої повної фiнансової звiтностi за МСФЗ (тобто, станом на 31 грудня 2013року).

3. СТАНДАРТИ, ЯКI БУЛИ ВИПУЩЕНI, АЛЕ ЩЕ НЕ ВСТУПИЛИ В СИЛУ
Нижче наводяться стандарти та роз'яснення, якi були випущенi, але ще не набули чинностi на дату випуску фiнансової звiтностi товариства. Товариство має намiр застосувати цi стандарти з дати їх вступу в силу.
МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти"
У липнi 2014 Рада з МСФЗ випустила остаточну редакцiю МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти", яка вiдображає результати всiх етапiв проекту за фiнансовими iнструментами i замiнює МСФЗ (IAS) 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка" i всi попереднi редакцiї МСФЗ (IFRS) 9. Стандарт вводить новi вимоги щодо класифiкацiї та оцiнки, знецiнення та облiку хеджування. МСФЗ (IFRS) 9 набуває чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 або пiсля цiєї дати, при цьому допускається дострокове застосування. Стандарт застосовується ретроспективно, але надання порiвняльної iнформацiї не є обов'язковим. Дострокове застосування попереднiх редакцiй МСФЗ (IFRS) 9 (2009, 2010 i 2013) допускається, якщо дата першого застосування припадає на перiод до 1 лютого 2015. Застосування МСФЗ (IFRS) 9 може вплинути на класифiкацiю та оцiнку фiнансових активiв товариства, але не матиме впливу на класифiкацiю та оцiнку фiнансових зобов'язань.
МСФЗ (IFRS) 15 "Виручка за договорами з клiєнтами"
МСФЗ (IFRS) 15 був випущений в травнi 2014 i передбачає нову модель, що включає п'ять етапiв, якi будуть застосовуватися щодо виручки за договорами з клiєнтами. Згiдно МСФЗ (IFRS) 15 виручка визнається за сумою, яка вiдображає вiдшкодування, право на яке органiзацiя очiкує отримати в обмiн на передачу товарiв або послуг клiєнту. Принципи МСФЗ (IFRS) 15 передбачають бiльш структурований пiдхiд до оцiнки i визнання виручки. Новий стандарт по виручцi застосовується щодо всiх органiзацiй i замiнить всi дiючi вимоги до визнання виручки згiдно з МСФЗ. Стандарт застосовується до рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 або пiсля цiєї дати, ретроспективно в повному обсязi або з використанням модифiкованого ретроспективного пiдходу, при цьому допускається дострокове застосування. В даний час товариство оцiнює вплив МСФЗ (IFRS) 15 i планує застосувати новий стандарт на вiдповiдну дату вступу в силу.
МСФЗ (IFRS) 16 Оренда
МСФЗ (IFRS) 16 був оприлюднений 13 сiчня 2015 р. МСФЗ 16 передбачає обов'язкове вiдображення всiх договорiв оренди як в активах, так i в зобов'язаннях балансу компанiй. Адже МСФЗ 16 скасовує подiл оренди на операцiйну i фiнансову.
Новий стандарт буде застосовуватися для рiчних перiодiв, що починаються з або пiсля 1 сiчня 2019 року. Можливе й бiльш раннє його застосування, але з одночасним використанням МСФЗ 15.
Новий стандарт забезпечить необхiдну прозорiсть активiв i зобов'язань з оренди, оскiльки фiнансування оренди бiльше не перебуватиме в тiнi. У свою чергу, це також полiпшить порiвняннiсть мiж компанiями – орендодавцями i орендарями.
Внесенi змiни в такi МСФЗ:
IAS 7 Iнiцiатива з розкриття
Дата застосування – фiнансовий рiк, що почнеться 01.01.2017 р.
IAS 12 Визнання вiдстрочених податкових активiв по нереалiзованих збитках
Дата застосування – фiнансовий рiк, що почнеться 01.01.2017 р.
IFRS 2 Класифiкацiя та оцiнка платежiв на основi акцiй
Дата застосування – фiнансовий рiк, що почнеться 01.01.2018 р.
IFRS 10 та IAS 28 Продаж чи розподiл активiв мiж iнвестором та його асоцiйованими пiдприємствами чи пiдприємствами спiльної дiяльностi
Дата застосування – дата застосування ще не визначена.
Очiкується, що данi змiни не зроблять впливу на фiнансову звiтнiсть Товариства.
4. ОСНОВНI ПРИНЦИПИ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ
Основнi засоби. Основними засобами визнаються матерiальнi об’єкти вартiстю 6000 грн i бiльше, використання яких за очiкуванням буде перевищувати один перiод (рiк). Змiна вартiсних ознак предметiв, що входять до складу основних засобiв, розглядається як змiна облiкових оцiнок i застосовується перспективно.
Основнi засоби визнаються активом, коли є ймовiрнiсть, що майбутнi економiчнi вигоди, пов'язанi з об'єктом, будуть отриманi i собiвартiсть об'єкта можна достовiрно оцiнити.
Якщо запаснi частини та допомiжне обладнання планується використовувати тiльки для об'єкту основних засобiв, вони облiковуються як основнi засоби.
Собiвартiсть об’єкту основних засобiв формується з:
цiни його придбання, включаючи iмпортнi мита та невiдшкодовуванi податки на придбання;
будь-яких витрат, якi безпосередньо пов'язанi з доставкою активу до мiсця розташування та приведення його в стан, необхiдний для експлуатацiї у спосiб, визначений управлiнським персоналом;
первiсної попередньої оцiнки витрат на демонтаж, перемiщення об'єкта та вiдновлення територiї тощо.
Визнання витрат у балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв припиняється, якщо об'єкт знаходиться в мiсцi розташування та станi, необхiдному для його експлуатацiї.
Собiвартiсть активу, створеного власними силами, визначається з використанням тих самих принципiв, як i для придбаного активу.
Класифiкацiя основних засобiв здiйснюється за наступними групами:
Назва групи Строк корисного використання, рокiв
Земельнi дiлянки -
Будинки, споруди та передавальнi пристрої 15-30
Машини та обладнання 5-10
Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) 5-15
Iншi основнi засоби 1-3
Термiн корисного використання об’єктiв основних засобiв визначається уповноваженою на це комiсiєю, виходячи iз наступних чинникiв:
з очiкуваного використання активу, виходячи з потужностi або фiзичної продуктивностi активу;
з очiкуваного фiзичного та морального зносу;
з технiчного або комерцiйного зносу, який виникає через змiни та вдосконалення виробництва або вiд змiни ринкового попиту на виробленi активом продукти чи послуги;
правових або iнших обмежень використання активу, такi як закiнчення строку пов'язаної з ним оренди.
Строк корисної експлуатацiї активу визначається, виходячи з очiкуваної корисностi активу для Товариства.
Первiсне визнання об’єкта основних засобiв здiйснюється за собiвартiстю (за грошовим еквiвалентом цiни на дату визнання).
Пiсля визнання активом, об'єкт основних засобiв облiковується за його собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi.
Товариство застосовує прямолiнiйний метод амортизацiї основних засобiв.
Амортизацiя активу починається з перiоду, коли вiн стає придатним для використання.
Перегляд строку корисного використання, лiквiдацiйної вартостi та методу нарахування амортизацiї здiйснюється на кiнець кожного фiнансового року.
Основнi засоби перевiряються на ознаки можливого зменшення корисностi на кiнець кожного фiнансового року.
Визнання основних засобiв припиняється:
в разi їх вибуття;
якщо вiд їх використання або вибуття не очiкуються майбутнi економiчнi вигоди.
Нематерiальнi активи. Нематерiальним активом визнається немонетарний актив, який не має фiзичної форми та може бути iдентифiкований.
Актив вважається iдентифiкованим, якщо вiн може бути вiдокремлений, тобто його можна вiдокремити або вiддiлити вiд Товариства i продати, передати, лiцензувати, здати в оренду або обмiняти iндивiдуально або разом з пов'язаним з ним контрактом, iдентифiкованим активом чи зобов'язанням, незалежно вiд того, чи має суб'єкт господарювання намiр зробити це, або вiн виникає внаслiдок договiрних або iнших юридичних прав, незалежно вiд того, чи можуть вони бути переданi або вiдокремленi вiд суб'єкта господарювання або ж вiд iнших прав та зобов'язань.
Нематерiальний актив визнається, якщо вiн вiдповiдає наступним критерiям:
є ймовiрнiсть того, що майбутнi економiчнi вигоди, якi вiдносяться до активу, надходитимуть до Товариства та собiвартiсть активу можна достовiрно оцiнити.
Нематерiальний актив первiсно оцiнюється за собiвартiстю.
До витрат на придбання окремого нематерiального активу включається:
цiна його придбання, включаючи ввiзне мито та невiдшкодованi податки на придбання;
будь-якi iншi витрати, якi можна прямо вiднести до пiдготовки цього активу для використання.
Нематерiальний актив, який виникає в результатi розробки (чи в результатi етапу розробки внутрiшнього проекту), визнається, якщо виконуються наступнi умови:
є технiчна можливiсть завершити створення нематерiального активу так, щоб вiн був придатний до використання або продажу;
є намiр завершити створення нематерiального активу та використовувати або продати його;
є здатнiсть використовувати або продати нематерiальний актив; якщо нематерiальний актив генеруватиме ймовiрнi майбутнi економiчнi вигоди;
є здатнiсть достовiрно оцiнити видатки, якi вiдносяться до нематерiального активу протягом його розробки.
Собiвартiсть внутрiшньо генерованого нематерiального активу формується з усiх витрат, якi можна прямо вiднести до створення, виробництва та пiдготовки активу до використання, зокрема з:
витрат на матерiали та послуги, використанi чи спожитi пiд час генерування нематерiального активу;
витрат на виплати працiвникам, якi виникають унаслiдок генерування нематерiального активу;
iнших витрат, якi можна безпосередньо вiднести до створюваного об’єкту.
Нематерiальнi активи класифiкуються за наступними групами:
Назва групи Строк корисного використання, рокiв
Права на об'єкти промислової власностi 10
Авторське право та сумiжнi з ним права 1
Iншi нематерiальнi активи 10
Пiсля первiсного визнання нематерiальний актив вiдображається за його собiвартiстю за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизацiї та будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.
Для нематерiальних активiв iз визначеним строком корисної експлуатацiї оцiнюється тривалiсть строку корисної експлуатацiї.
При визначеннi строку корисної експлуатацiї нематерiального активу, беруться до уваги, зокрема, такi чинники:
очiкуване використання активу та спроможнiсть управлiнського персоналу ефективно управляти активом;
життєвi цикли типових продуктiв для активу та вiдкриту iнформацiю щодо оцiнок строкiв корисної експлуатацiї подiбних активiв, що їх використовують у подiбний спосiб;
залежнiсть строку корисної експлуатацiї активу вiд строку корисної експлуатацiї iнших активiв Товариства.
Нематерiальний актив з визначеним строком корисної експлуатацiї амортизується iз застосуванням прямолiнiйний методу амортизацiї нематерiальних активiв.
Лiквiдацiйну вартiсть нематерiального активу iз визначеним термiном корисної експлуатацiї приймається за нуль.
Нематерiальнi активи перевiряються на ознаки можливого зменшення корисностi на кiнець кожного фiнансового року.
Нематерiальнi активи припиняють визнаватися:
в разi його вибуття;
якщо вiд його використання або вибуття не очiкується майбутнi економiчнi вигоди.
Запаси. Запаси класифiкуються за наступними групами:
Матерiали
Незавершене виробництво
Готова продукцiя
Запаси оцiнюються за меншою з таких двох величин: за собiвартiстю чи чистою вартiстю реалiзацiї.
У собiвартiсть запасiв включаються всi витрати на придбання, витрати на переробку та iншi витрати, понесенi пiд час доставки запасiв до їх теперiшнього мiсцезнаходження та приведення їх у теперiшнiй стан.
Витрати на придбання запасiв складаються з цiни придбання, ввiзного мита та iнших податкiв, а також з витрат на транспортування, навантаження i розвантаження та iнших витрат, безпосередньо пов'язаних з придбанням готової продукцiї, матерiалiв та послуг.
До витрат на переробку запасiв включаються витрати, прямо пов'язанi з одиницями виробництва продукцiї (послуг), а також розподiленi постiйнi та змiннi загальновиробничi накладнi витрати, що виникають при переробцi матерiалiв у готову продукцiю.
Витрати, пов’язанi iз загальним адмiнiстративним персоналом, не включаються до собiвартостi, а визнаються як витрати перiоду, в якому вони були понесенi.
Собiвартiсть одиниць запасiв, якi використовуються для виготовлення готової продукцiї чи призначених для конкретних проектiв, i якi не є взаємозамiнними, визначаються шляхом використання конкретної iдентифiкацiї їх iндивiдуальної собiвартостi. Собiвартiсть запасiв, за винятком наведених вище, визначається за формулою - "перше надходження - перший видаток" (ФIФО).
Доходи. Доходи оцiнюються за справедливою вартiстю компенсацiї, яка була отримана або пiдлягає отриманню. Дохiд вiд продажу товарiв, готової продукцiї визнається у разi задоволення всiх наведених далi умов:
Товариство передало покупцевi суттєвi ризики i винагороди, пов'язанi з власнiстю на товар, готову продукцiю;
за Товариством не залишається анi подальша участь управлiнського персоналу у формi, яка, пов'язана з володiнням, анi ефективний контроль за проданими товарами, готовою продукцiєю;
суму доходу можна достовiрно оцiнити;
ймовiрно, що до Товариства надiйдуть економiчнi вигоди, пов'язанi з операцiєю;
витрати, якi були або будуть понесенi у зв'язку з операцiєю, можна достовiрно оцiнити.
Дохiд вiд надання послуг визначається шляхом посилання на той етап завершеностi операцiї, який iснує на кiнець звiтного перiоду. Результат операцiї може бути попередньо оцiнений достовiрно у разi задоволення всiх наведених далi умов:
можна достовiрно оцiнити суму доходу;
є ймовiрнiсть надходження до Товариства економiчних вигiд, пов'язаних з операцiєю;
можна достовiрно оцiнити ступiнь завершеностi операцiї на кiнець звiтного перiоду;
можна достовiрно оцiнити витрати, понесенi у зв'язку з операцiєю, та витрати, необхiднi для її завершення.
Якщо неможливо достовiрно оцiнити результат операцiї, яка передбачає надання послуг, дохiд визначається тiльки в обсязi, що не перевищує визнанi витрати, якi пiдлягають вiдшкодуванню.
Дохiд, який виникає в результатi використання третiми сторонами активiв суб'єкта господарювання, що приносять вiдсотки, роялтi та дивiденди, визнається, якщо:
є ймовiрнiсть, що економiчнi вигоди, пов'язанi з операцiєю, надходитимуть до Товариства;
можна достовiрно оцiнити суму доходу.
Грошовi кошти, їх еквiваленти. Грошовi кошти у касi, на поточних рахунках у банку, поточнi депозити iз термiном погашення до шести мiсяцiв, еквiваленти грошових коштiв вiдображаються у Звiтi про фiнансовий стан i у Звiтi про рух грошових коштiв у складi грошових коштiв, їх еквiвалентiв та поточних депозитiв.
Еквiвалентом грошових коштiв вважаються поточнi, високолiквiднi iнвестицiї, якi вiльно конвертуються у суми грошових коштiв i яким притаманний незначний ризик змiни вартостi.
Податок на прибуток (поточний, вiдстрочений).
Поточний податок на прибуток
Поточнi податковi активи та зобов'язання за поточний та попереднi перiоди оцiнюються за сумою, очiкуваною до вiдшкодування вiд податкових органiв або до сплати податковим органам. Податковi ставки та податкове законодавство, що застосовуються для розрахунку цiєї суми, - це ставки i законодавство, прийнятi на звiтну дату.
Вiдстрочений податок на прибуток
В 2016 роцi Товариством прийнято рiшення про ненарахування вiдстроченого податку на прибуток.
Податок на додану вартiсть. Виручка, витрати й активи визнаються за вирахуванням суми податку на додану вартiсть, крiм випадкiв:
коли податок на додану вартiсть, що виник з купiвлi активiв або послуг, не вiдшкодовується податковим органом; у цьому випадку податок на додану вартiсть визнається вiдповiдно як частина витрат на придбання активу або частина статтi витрат;
вiдображення дебiторської i кредиторської заборгованостi.
Сума податку на додану вартiсть, що вiдшкодовується податковим органом або сплачується йому, включається в дебiторську i кредиторську заборгованiсть, яка вiдображається в звiтi про фiнансовий стан.
Виплати працiвникам. Виплати працiвникам встановленi вiдповiдно до штатного розпису.
Очiкувана вартiсть поточних виплат працiвникам у формi компенсацiй за вiдсутнiсть (компенсацiя за невикористану вiдпустку) визначається пiд час надання працiвниками послуг, якi збiльшують їхнi права на майбутнi компенсацiї за вiдсутнiсть.
У випадку неповного використання компенсацiй поточного перiоду, залишки компенсацiї переносити на майбутнi перiоди до їх повного використання.
Пов’язанi особи. Пов’язаними особами вважаються фiзичнi особи, якi здiйснюють контроль Товариства, мають суттєвий вплив на нього, є членами провiдного управлiнського персоналу. Товариство розкриває iнформацiю про операцiї з пов'язаними сторонами: про характер вiдносин, а також iнформацiю про здiйсненi операцiї та залишки заборгованостi, а також iнформацiю щодо компенсацiї провiдному управлiнському персоналу, яка подається загальною сумою, а також окремо для кожної категорiї виплат.
Умовнi зобов’язання i умовнi активи. Умовнi активи не визнаються, а розкриваються у фiнансовiй звiтностi, якщо надходження економiчних вигiд є ймовiрним.
Умовнi зобов'язання не вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, за винятком випадкiв, коли iснує ймовiрнiсть того, що для погашення зобов'язання буде потрiбен вiдтiк ресурсiв, i при цьому сума таких зобов'язань може бути достовiрно визначена. Iнформацiя про такi зобов'язання пiдлягає розкриттю, за винятком випадкiв, коли можливiсть вiдтоку ресурсiв, якi являють собою економiчнi вигоди, є малоймовiрною.

5. ЗМIНИ В ОБЛIКОВIЙ ПОЛIТИЦI
Для пiдготовки фiнансової звiтностi за МСФЗ за рiк, що закiнчився 31.12.2015 року, та фiнансової звiтностi, в якiй представлена порiвняльна iнформацiя за попереднiй звiтний перiод, Товариство використовувало такi самi облiковi полiтики.

6. ОЦIНКИ I СУДЖЕННЯ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ПРИ СКЛАДАННI ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
Складаючи фiнансову звiтнiсть, управлiнський персонал оцiнив здатнiсть Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. Управлiнський персонал не має намiрiв лiквiдувати Товариство чи припинити дiяльнiсть.
Принципи пiдготовки фiнансової звiтностi вимагають вiд управлiнського персоналу Товариства використовувати оцiнки i припущення, якi можуть вплинути на вiдображення сум активiв i зобов’язань. Данi оцiнки та припущення грунтуються на iнформацiї, наявнiй на дату випуску фiнансової звiтностi. Керiвництво проводить таку оцiнку на постiйнiй основi, виходячи з результатiв i досвiду минулих перiодiв, консультацiй фахiвцiв та iнших методiв, якi керiвництво вважає прийнятними за певних обставин, а також виходячи з прогнозiв щодо того, як вони можуть змiнитися у майбутньому. Однак невизначенiсть стосовно цих припущень i оцiночних значень може призвести до результатiв, якi можуть вимагати суттєвих коригувань балансової вартостi активу або зобов'язання, стосовно яких здiйснюються такi припущення та оцiнки, у майбутньому.

Основнi причини невизначеностi оцiнок наступнi:
Знос i амортизацiя
Знос i амортизацiя грунтуються на здiйснених керiвництвом оцiнках майбутнiх строкiв корисного використання основних засобiв i нематерiальних активiв. Оцiнки можуть змiнюватися пiд впливом технологiчного розвитку, конкуренцiї, змiн ринкової кон'юнктури та iнших чинникiв, i подiбнi змiни можуть призвести до змiн очiкуваних строкiв корисного використання та амортизацiйних нарахувань. Темпи технологiчного розвитку важко передбачити, i припущення Товариства щодо тенденцiй i динамiки розвитку можуть змiнюватися з часом. Строки корисного використання основних засобiв i нематерiальних активiв переглядаються принаймнi раз на рiк з урахуванням зазначених вище чинникiв i всiх iнших суттєвих аспектiв. У випадку iстотних змiн очiкуваних строкiв корисного використання амортизацiйнi нарахування коригуються на перспективнiй основi.
Зменшення корисностi нефiнансових активiв
Товариство здiйснює iнвестицiї в основнi засоби i нематерiальнi активи. Цi активи тестуються на предмет зменшення корисностi раз на рiк або за наявностi обставин, що вказують на можливiсть зменшення корисностi.
Чинники, що вважаються суттєвими для iнiцiювання оцiнки на предмет зменшення корисностi, включають таке: iстотне падiння ринкових цiн, суттєве недовиконання показникiв операцiйної дiяльностi, з огляду на iсторичнi або очiкуваннi в майбутньому результати операцiйної дiяльностi, суттєвi змiни у використаннi активiв, включаючи активи, стосовно яких ухвалено рiшення про їхню лiквiдацiю або замiну, i пошкодженi активи або активи, знятi з експлуатацiї, негативнi галузевi або економiчнi тенденцiї. Оцiнка вiдшкодовуваних сум активiв повинна частково грунтуватися на оцiнках керiвництва, включаючи визначення вiдповiдних активiв, що генерують грошовi кошти, оцiнку очiкуваних показникiв операцiйної дiяльностi, здатнiсть активiв генерувати дохiд, припущення щодо кон'юнктури ринку в майбутньому та успiх у просуваннi нових товарiв i послуг. Змiни в обставинах, а також в оцiнках i припущеннях керiвництва можуть призвести до збиткiв вiд зменшення корисностi активiв у вiдповiдних перiодах.
7. ОСНОВНI ЗАСОБИ
Рух основних засобiв у 2016 р.:
Всього
Первiсна вартiсть станом на початок звiтного 2016 року 6825
Накопичена амортизацiя станом на початок звiтного 2016 року 6445
Балансова вартiсть станом на початок звiтного2016 року 380
Первiсна вартiсть станом на кiнець звiтного 2016 року 6825
Амортизацiя станом на кiнець звiтного 2016 року 6533
Балансова вартiсть станом на кiнець звiтного 2016 року 292



Рух основних засобiв у 2015 р.:

Всього
Первiсна вартiсть станом на початок звiтного 2015 року 6812
Накопичена амортизацiя станом на початок звiтного 2015 року 6355
Балансова вартiсть станом на початок звiтного2015 року 457
Первiсна вартiсть станом на кiнець звiтного 2015 року 6825
Амортизацiя станом на кiнець звiтного 2015 року 6445
Балансова вартiсть станом на кiнець звiтного 2015 року 380

Товариство не класифiкувало основнi засоби, як активи, утримуванi для продажу або включенi до лiквiдацiйної групи. Придбання основних засобiв в результатi об'єднань бiзнесу у 2015-2016 р.р. не здiйснювалося. Збiльшення або зменшення вартостi основних засобiв протягом звiтних перiодiв, що виникають у результатi переоцiнок, не вiдбувалося. В кiнцi кожного звiтного перiоду Товариством проведена оцiнка наявностi ознак щодо зменшення корисностi активу. Данi ознаки не виявленi.
Обмеження на права власностi, а також основнi засоби, переданi у заставу для забезпечення зобов'язань, вiдсутнi.

8. ЗАПАСИ
Запаси оцiнюються за собiвартiстю, яка є нижчою вiд чистої вартостi реалiзацiї.
Собiвартiсть одиниць запасiв, якi використовуються для виготовлення готової продукцiї чи призначених для конкретних проектiв, i якi не є взаємозамiнними, визначаються шляхом використання конкретної iдентифiкацiї їх iндивiдуальної собiвартостi. Собiвартiсть запасiв, за винятком наведених вище, визначається за формулою - "перше надходження - перший видаток" (ФIФО).
Витрати вiд часткового списання запасiв, а також суми будь-яких сторнувань часткового списання запасiв протягом звiтних перiодiв не визнавались.
Товариство не має запасiв, переданi пiд заставу для гарантiї зобов'язань.
Запаси Товариства були представленi наступним чином:

Запаси 31 грудня 2016 року 31 грудня 2015 року
Сировина i матерiали 91 19
Паливо 28 195
Матерiали, переданi в переробку 122 63
Запаснi частини 23 42
Iншi матерiали 1 1
Всього 265 320


9. ТОРГIВЕЛЬНА ТА IНША ПОТОЧНА ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ
Торгiвельна i iнша дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2016 р. та 31.12.2015 р. була представлена наступним чином:
Дебiторська заборгованiсть 31 грудня 2016 року 31 грудня 2015 року
Дебiторська заборгованiсть за товари (роботи, послуги) 1 182
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 85 7
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 35 81
Всього 121 270
Дебiторська заборгованiсть вiдображена в сумi чистої реалiзацiйної вартостi дебiторської заборгованостi. Резерв сумнiвних боргiв за 2015р.-2016р. не нараховувався.

10. ГРОШОВI КОШТИ ТА ЇХ ЕКВIВАЛЕНТИ
Грошовi кошти були представленi наступним чином:
Грошовi кошти 31 грудня 2016 року 31 грудня 2015 року
Грошовi кошти в нацiональнiй валютi на поточних рахунках 4 21
Всього 4 21

11. ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ
Станом на 31 грудня 2016 року статутний капiтал Товариства становить 250 739, 25 грн., роздiлений на 1 002 957 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна.
Змiни у власному капiталi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 р.
Стаття Зареєстрований (пайовий)
капiтал Капiтал у дооцiнках Додатковий
капiтал Резервний
капiтал Нерозподiлений
прибуток Неоплачений
капiтал Вилучений
капiтал Разом
Залишок на початок року 251 163 - - 414
Коригування - - - - (609) - - (609)
Скоригований залишок
на початок року 251 - - - (446) - - (446)
Чистий прибуток
(збиток) за звiтний перiод - - - - 11 - - 11
Розподiл прибутку:
Виплати власникам
(дивiденди) - - - - - - - -
Разом змiн в капiталi - - - - 11 - - 11
Залишок на кiнець року 251 - - - (435) - - (184)
У звiтному перiодi, що закiнчився 31 грудня 2016 р., прибуток не спрямовувався на виплату дивiдендiв.
Змiни у власному капiталi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2015 р.
Стаття Зареєстрований (пайовий)
капiтал Капiтал у дооцiнках Додатковий
капiтал Резервний
капiтал Нерозподiлений
прибуток Неоплачений
капiтал Вилучений
капiтал Разом
Залишок на початок року 251 455 706
Коригування - - - - (297) - - (297)
Скоригований залишок
на початок року 251 - - - 158 - - 409
Чистий прибуток
(збиток) за звiтний перiод - - - - 5 - -
Розподiл прибутку:
Виплати власникам
(дивiденди) - - - - - - - -
Разом змiн в капiталi - - - - 5 - - 5
Залишок на кiнець року 251 - - - 163 - - 414
У звiтному перiодi, що закiнчився 31 грудня 2015 р., прибуток не спрямовувався на виплату дивiдендiв.

12. ПОЗИКИ
Станом на 31 грудня 2016 року Товариство не має зобов'язання по позикам.

13. ДОВГОСТРОКОВI ЗОБОВ’ЯЗАННЯ I ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Станом на 31 грудня 2015 р. та 31 грудня 2014 р. довгостроковi зобов’язання i забезпечення були представленi наступним чином:
Довгостроковi зобов’язання i забезпечення 31 грудня 2016 року 31 грудня 2015 року
Вiдстроченi податковi зобов’язання 513 -
Всього 513 -

14. ТОРГIВЕЛЬНА ТА IНША ПОТОЧНА КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ
Торгiвельна i iнша поточна кредиторська заборгованiсть станом на 31.12.2016 р. та 31.12.2015 р. була представлена наступним чином:
Поточнi зобов’язання i забезпечення 31 грудня 2016 року 31 грудня 2015 року
Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 81 46
Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 8 7
Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками зi страхування 5 15
Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з оплати працi 22 37
Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами - 28
Всього 116 133

15. ПЕРЕДПЛАТИ ОТРИМАНI ТА IНШI ПОТОЧНI ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Передплати отриманi та iншi оборотнi активи станом на 31.12.2015р. та 31.12.2014 р. були представлена наступним чином:
Поточнi зобов’язання i забезпечення 31 грудня 2016 року 31 грудня 2015 року
Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами - 28
Поточнi забезпечення 151 80
Iншi поточнi зобов’язання 86 369
Всього 237 477
16. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК, ВIДСТРОЧЕНI ПОДАТКОВI АКТИВИ, ВIДСТРОЧЕНI ПОДАТКОВI ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Основнi компоненти (вiдшкодування) / витрат з податку на прибуток за роки, що закiнчилися 31 грудня, були представленi таким чином:
2016 рiк 2015 рiк
Поточний податок на прибуток 2 1
Вiдстроченi податковi активи - 5
Всього 2 6


17. ДОХIД (ВИРУЧКА) ВIД РЕАЛIЗАЦIЇ ПРОДУКЦIЇ (ТОВАРIВ, РОБIТ, ПОСЛУГ)
Виручка вiд реалiзацiї була представлена наступним чином:
2016 рiк
2015 рiк
Виручка вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 8821 8922
Всього 8821 8922

18. СОБIВАРТIСТЬ РЕАЛIЗОВАНОЇ ПРОДУКЦIЇ (ТОВАРIВ, РОБIТ, ПОСЛУГ)
Собiвартiсть вiд реалiзацiї була представлена наступним чином:
2016 рiк
2015 рiк
Собiвартiсть продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 7260 7686
Всього 7260 7686

Собiвартiсть реалiзацiї за видами витрат була представлена наступним чином:
2016 рiк
2015 рiк
Матерiальнi витрати 7456 7429
Витрати на оплату працi 444 513
Вiдрахування на соцiальнi заходи 142 186
Амортизацiя 88 90
Iншi операцiйнi витрати 1188 706
Всього 9318 8924

19. АДМIНIСТРАТИВНI ВИТРАТИ
Адмiнiстративнi витрати були представленi наступним чином:
2016 рiк
2015 рiк
Адмiнiстративнi витрати 569 414
Всього 569 414
20. ВИТРАТИ НА ЗБУТ
Витрати на збут були представленi наступним чином:
2016 рiк 2015 рiк
Витрати на тару 497 269
Всього 497 269
21. IНШI ДОХОДИ
Iншi доходи були представленi наступним чином:
2016 рiк 2015 рiк
Iншi доходи 1 8
Всього 1 8
22. IНШI ОПЕРАЦIЙНI ВИТРАТИ
Iншi операцiйнi витрати були представленi наступним чином:
2016 рiк 2015 рiк
Iншi витрати 479 392
Всього 479 392
23. IНШI ВИТРАТИ
Iншi витрати були представленi наступним чином:
2016 рiк 2015 рiк
Iншi витрати 513 163
Всього 513 163
24. РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ ПРО ПОВ’ЯЗАНI СТОРОНИ
Пов’язанi сторони Товариства включають акцiонерiв, ключовий управлiнський персонал, пiдприємства, якi мають спiльних власникiв та перебувають пiд спiльним контролем, пiдприємства, що перебувають пiд контролем ключового управлiнського персоналу, а також компанiї, стосовно яких у Товариства є iстотний вплив.
Оцiнка можливої наявностi проведення операцiй з пов’язаними сторонами проводиться Товариством в кожному фiнансовому роцi.
Винагорода, виплачена ключовому керiвному персоналу складається iз заробiтної плати та вiдрахувань на соцiальне забезпечення. ЇЇ розмiр встановлюється за контрактом та рiшенням Наглядової ради. Винагороди у формi акцiй – не нараховувались та не отримувались.
Перелiк основних пов'язаних сторiн по вiдношенню до товариства.
Генеральний директор - Ладюков Валентин Iгорович (Україна);
Головний бухгалтер - Смагiн Сергiй Анатолiйович (Україна);
Голова Наглядової ради - Ладюков Iгор Валентинович (Україна);
Член Наглядової ради - Ладюкова Антонiна Леонiдiвна (Україна);
Член Наглядової ради - Ладюков Євгенiй Iгоревич (Україна);
Ревiзор - Черненко Ольга Петрiвна (Україна).
Операцiї з пов'язаними сторонами, за 2016 звiтний рiк (придбання або продаж товарiв (готових або напiвфабрикатiв), придбання або продаж нерухомостi та iнших активiв, надання або отримання послуг, оренда, передача дослiджень та розробок, передача за лiцензiйними угодами, передача за фiнансовими угодами (зокрема, позики та внески власного капiталу в грошовiй або в натуральнiй формi), надання гарантiй або застави, зобов'язання зробити щось за умови настання чи ненастання у майбутньому певної подiї, в тому числi контрактiв з виконанням у майбутньому (визнаних або невизнаних), погашення зобов'язань вiд iменi суб'єкта господарювання або суб'єктом господарювання вiд iменi такої зв'язаної сторони не проводились.
25. ПЕРСОНАЛ ТА ОПЛАТА ПРАЦI
Середньооблiкова чисельнiсть персоналу за звiтний рiк становить 22 чол.
Нарахованi витрати на персонал за звiтний перiод складають 444 тис.грн.
Внески до державного пенсiйного плану за встановленими ставками за 2016 рiк складають 142 тис.грн.

26. УМОВНI ЗОБОВ’ЯЗАННЯ I УМОВНI АКТИВИ
Iнформацiя про умовнi зобов'язання повинна розкриватися Примiтках до фiнансової звiтностi, якщо можливiсть вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, не є вiддаленою. Iнформацiя про умовний актив розкривається у тому випадку, коли надходження економiчних вигiд є ймовiрним. Умовнi зобов’язання i умовнi активи Товариством не визнанi.

27. ЦIЛI ТА ПОЛIТИКА УПРАВЛIННЯ ФIНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ
Фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання Товариства пiддаються наступним фiнансовим ризикам: кредитний ризик та ризик лiквiдностi.
Полiтика управлiння ризиками включає наступне:
Кредитний ризик
Основними фiнансовими активами Товариства є грошовi кошти, а також торговельна та iнша дебiторська заборгованiсть. Товариство пiддається ризику того, що клiєнт може не оплатити або не виконати свої зобов'язання в строк перед Товариством, що в результатi призведе до фiнансових збиткiв. Дебiторська заборгованiсть пiдлягає постiйному монiторингу. Товариство веде жорсткий контроль торгової дебiторської заборгованостi. Операцiї з новими клiєнтами здiйснюються на основi попередньої оплати.
Ризик лiквiдностi
Це ризик того, що Товариство не зможе погасити свої зобов'язання по мiрi їх настання. Позицiя лiквiдностi Товариства ретельно контролюється i управляється. Товариство використовує процес докладного бюджетування та прогнозу грошових коштiв для того, щоб гарантувати наявнiсть адекватних засобiв для виконання своїх платiжних зобов'язань. Бiльшiсть видаткiв Товариства є змiнними i залежать вiд обсягу реалiзацiї.

Управлiння ризиком капiталу
Товариство здiйснює заходи з управлiння капiталом, спрямованi на зростан¬ня рентабельностi капiталу, за рахунок оптимiзацiї структури заборгованостi та власного капiталу, таким чином, щоб забезпечити безперервнiсть своєї дiяльностi в майбутньому.

28. ПОДIЇ ПIСЛЯ ЗВIТНОГО ПЕРIОДУ
Пiсля 31 грудня 2016 року до дати затвердження керiвництвом фiнансової звiтностi не вiдбувалося подiй, якi могли би вплинути на фiнансовий стан Товариства.

29. ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ДО ВИПУСКУ
Фiнансова звiтнiсть Товариства за 2016 рiк та вiдповiдна порiвняльна iнформацiя за 2015 р., була затверджена управлiнським персоналом для подання Наглядовiй радi 28 лютого 2017 р.



 

Керiвник                    ________________ Ладюков В.I.
 


Головний бухгалтер ________________ Смагiн С.А. 



Создание сайта и Разработка сайта киев
Разработка сайтов,  Создание сайта,  Киев, Дизайн студия Полюс Альфа